Zaloguj
Reklama

Sprawozdanie z konferencji: Profilaktyka i leczenie zaburzeń psychicznych w środowisku

Autorzy: Dr n. med. Joanna Meder
Sprawozdanie z konferencji: Profilaktyka i leczenie zaburzeń psychicznych w środowisku
Fot. ojoimages
(0)

Sprawozdanie z Konferencji Szkoleniowo- Naukowej „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych. Profilaktyka i leczenie zaburzeń psychicznych w środowisku”, 24-25.10.2002 r., Warszawa

Reklama

Sprawozdanie z Konferencji Szkoleniowo- Naukowej „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych. Profilaktyka i leczenie zaburzeń psychicznych w środowisku”, 24-25.10.2002 r., Warszawa

W dniach 24-25.10.2002 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii odbyła się konferencja szkoleniowo- naukowa „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych. Profilaktyka i leczenie zaburzeń psychicznych w środowisku”. Organizatorami konferencji byli

- Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
- Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

W konferencji wzięło udział 170 osób.

Konferencję poświęciliśmy pamięci Prof. Andrzeja Piotrowskiego w związku ze zbliżająca się pierwszą rocznicą Jego śmierci. Organizatorzy Konferencji znali Profesora od lat i wiedzieli, że źle się czuł, kiedy mówiono o Nim górnolotne słowa. Był człowiekiem pracy, skromnym, niezwykłej życzliwości dla wszystkich, zarówno pacjentów jak i swoich przyjaciół.

I sesję „Leczenie i opieka nad zdrowiem psychicznym w środowisku” wypełniły referaty pracowników naukowych z Katedry i Kliniki Psychiatrii UJ z Krakowa. Wykład inauguracyjny wygłosił Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Prof. Jacek Bomba, przypominając różne aspekty i różne formy przestrzegania praw człowieka w świecie opierając się na deklaracji WHO i ONZ. Andrzej Cechnicki przedstawił swoje przemyślenia na temat współpracy z kolegami w Klinice Krakowskiej. W referacie było postawionych kilka ważnych pytań, które mogą stać się przyczynkiem owocnych rozmów zespołowych. Koledzy z Zespołu Środowiskowego Leczenia Dzieci i Młodzieży w Krakowie mówili o problemach i osiągnięciach tej grupy. Na końcu tej sesji Pani Dr Prot wygłosiła doniesienie na temat leczenia następstw traumy Holocaustu.

II sesję „Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychicznych- środowiska, konteksty, punkty widzenia” wypełniły referaty kolegów z IV Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Drugiego dnia konferencji odbyła się III sesja „Problemy etyki w psychiatrii środowiskowej”. 2 pierwsze referaty poświęcone były roli psychoterapii w leczeniu psychoz i roli rodziny w powrocie pacjenta do środowiska. Prof. Stanisław Pużyński zrelacjonował przemyślenia etyczne dotyczące prawidłowych relacji lekarzy psychiatrów z przemysłem farmaceutycznym.

IV sesja poświęcona była pierwszym w Polsce prezentacjom wstępnych wyników wieloośrodkowych badań grupy EDEN. Badania te dotyczą porównania skuteczności leczenia chorych z rozpoznaniem schizofrenii i psychozy maniakalno- depresyjnej w oddziałach całodobowych i dziennych. Badania prowadzone są równocześnie w kilku krajach Europy a pierwsze wstępne wyniki sugerują korzystniejsze leczenie w trybie dziennym, zarówno dla stanu psychicznego pacjenta jak i znacznie mniejszej traumy związanej z hospitalizacją w trybie dziennym. Nie bez znaczenia jest również fakt, że chory lecząc się w oddziale dziennym nie traci kontaktu z własnym środowiskiem i rodziną.

W czasie V sesji „Schizofrenia- otwórzcie drzwi” przedstawiono założenia konkursu na program edukacyjny organizowany w ramach kampanii „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było przedstawienie projektu programu edukacyjnego na realizację w 2003 r. dotyczącego działań, które mają na celu: szerzenie wiedzy na temat schizofrenii i postaw społecznych wobec osób chorych psychicznie, poprawę opieki nad chorymi na schizofrenię, zwalczanie stygmatyzacji w ramach kampanii„Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, promocję kampanii społecznej „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”.

Adresatem programów edukacyjnych miały być grupy opiniotwórcze takie jak : media, klerycy i księża, młodzież szkolna i nauczyciele, organizacje pozarządowe, publiczna służba zdrowia, zwłaszcza agendy opieki środowiskowej.
Organizatorzy konkursu pozostawili dużą dowolność w zakresie realizacji programu. Projekty powinny mieć część ewaluacyjną pozwalającą ocenić skuteczność podjętych działań, np. w postaci wzrostu wiedzy lub zasobu informacji.
Nadesłano 31 bardzo ciekawych i w większości wypadków szczegółowo opracowanych programów. Najwyższą ocenę otrzymał program pt. „Przez sztukę do serc” zgłoszony przez ZOZ „Mawiko” z Człuchowa. Przedstawiony program edukacyjny adresowany jest do środowisk opiniotwórczych powiatu człuchowskiego. Celem projektu jest: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi nowych form pomocy niezbędnej do życia i funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym po przez aktywne zaangażowanie chorych w terapię pracą i sztuką oraz przełamywanie izolacji psychicznej i środowiskowej, kształtowanie w środowisku opiniotwórczym wobec osób chorych właściwych postaw społecznych a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, readaptacja, pomoc w przystosowaniu do życia społecznego (szkoła, kościół, dom kultury, media)

Program realizowany będzie przez chorych przebywających w Oddziale Psychiatrycznym w Człuchowie i młodzież średnich szkół licealnych, a przede wszystkim młodzieży i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Czarnieckiego w Człuchowie i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego v Człuchowie oraz młodzież akademicką (młodzież studiująca na WSP TP v Warszawie - filia w Człuchowie, a także zaocznie poza Człuchowem zgromadzoną w Duszpasterstwie Akademickim przy Parafii p.w. św. Jakuba v Człuchowie.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze