Zaloguj
Reklama

7th World Congress of Biological Psychiatry - relacja

7th World Congress of Biological Psychiatry - relacja
Fot. medforum
(0)

Sprawozdanie z 7-ego Kongresu Pschiatrii Biologicznej

Reklama

Sprawozdanie z 7th World Congress of Biological Psychiatry

Miejsce i termin: Berlin, 1-6 lipca 2001r.

Psychiatria biologiczna zajmuje terapią schorzeń psychicznych z wykorzystaniem narzędzi wywierających wpływ na konkretne receptory, komórki czy tkanki. Pojęcia tego używa się dla odróżnienia od psychiatrii humanistycznej, obejmującej działania psychoterapeutyczne.
Do metod biologicznych zalicza się farmakoterapię, ale także leczenie elektrowstrząsami (EW), światłoterapię oraz inne rzadziej stosowane. Na Kongresie Psychiatrii Biologicznej w Berlinie zaprezentowane zostały najnowsze leki, nowe wskazania środków obecnych już na rynku, a także inne metody terapeutyczne, m.in. elektrostymulacja nerwu błędnego (Vagus Nerve Stimulation – VNS).

I. Nowe leki
Informacje o nowych lekach prezentowane były w formie doniesień podczas sesji naukowych oraz sesji satelitarnych sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne.
Poniżej w skrócie omówione zostały najważniejsze nowości:
· Duloksetyna – selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Podobnie jak inny lek z tej grupy - wenlafaksyna, stosowany w terapii zaburzeń depresyjnych i lękowych. Wstępne badania wskazują na jego skuteczność w leczeniu dużej depresji. Jest dobrze tolerowany. Najistotniejszymi objawami niepożądanymi są bezsenność i astenia.
· Escitalopram – inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny. Jest to aktywna S-postać citalopramu. Lek skuteczny w leczeniu dużej depresji. W badaniach z placebo wykazuje efektywność już w 1 tygodniu terapii.
· Memantyna – antagonista NMDA (N-metyl-D-aspertate). Lek ten znalazł zastosowanie w leczeniu otępienia typu naczyniowego oraz zaawansowanej choroby Alzheimera.

II Leki obecne na rynku w nowych wskazaniach:
Po raz kolejny podkreślano możliwość stosowania atypowych neuroleptyków (risperidon, olanzapina, kwatiepina) oraz nowych leków przeciwpadaczkowych (lamotrygina, topiramat) jako leków normotymicznych w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej.
Niektóre z nowych leków przeciwdrgawkowych polecano także jako środki potencjalizujące działanie neuroleptyków oraz w leczeniu epizodów depresyjnych z szybką zmianą faz. Zalecano całkowite odchodzenie od klasycznych neuroleptyków jako leków I-rzutu w leczeniu schizofrenii.
Wskazywano na konieczność różnicowania podejścia diagnostycznego i terapeutycznego w zależności od płci pacjenta szczególnie w odniesieniu do zaburzeń afektywnych.

III Vagus Nerve Stimulation (VNS)
Metoda początkowo stosowana w terapii padaczki. W badaniach prowadzonych na kilkutysięcznej próbie leczonych okazało się, że u osób z współwystępującą depresją, następowała poprawa w zakresie nastroju. To skłoniło badaczy do szukania nowych wskazań dla tego urządzenia. Metoda okazała się skuteczna w leczeniu depresji lekoopornej.
Stymulator wszczepiany jest w miejscu odpowiadającym typowej lokalizacji sztucznego rozrusznika serca. Zresztą urządzenia są do siebie z zewnątrz podobne.
Elektrody umieszczane są na lewym nerwie błędnym, gdyż tam znajduje się ponad 80% włókien aferentnych biegnących do jądra pasma samotnego, mającego połączenia z różnymi obszarami mózgowia, m.in. locus ceruleus.
Prezentowane nowoczesne aparaty do EW posiadały pełny monitoring EKG i EEG, co zapewnia większy poziom bezpieczeństwa dla pacjenta oraz lepszą kontrolę skuteczności terapii. Podobne aparaty znajdują się na wyposażeniu niektórych polskich oddziałów psychiatrycznych, m.in. Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM w Katowicach.
Prezentowane były serwisy interentowe dla profesjonalistów wspierane przez przemysł farmaceutyczny (m.in. PsychiatryMatters.md, ActionCNS.com). Wiele firm przygotowało materiały promocyjne i edukacyjne w postaci elektronicznej.
Niektóre z firm nieodpłatnie przekazywały uczestnikom Kongresu książkowe wydania specjalistycznych podręczników.
Towarzystwa naukowe szeroko informowały o planowanych na najbliższe lata zjazdach, konferencjach i warsztatach. Większość tych danych zostało opublikowanych na stronach serwisu Psychiatria Online.
Na podstawie tych informacji powstał nowy dział serwisu „Konkursy naukowe”. Tam zamieszczane są informacje na temat możliwości pozyskiwania funduszy na działalność naukową lub edukacyjną w formie dotacji lub nagród.
Na Kongresie widoczna była aktywność polskich naukowców. Miało miejsce kilkadziesiąt doniesień pod postacią posterów, a także pojedyncze wystąpienia plenarne. Prof. Stanisław Pużyński z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wchodził w skład Rady Doradczej Komitetu Organizacyjnego
Pracownicy Klinki Psychiatrii i Psychoterapii prezentowali następujące doniesienia:

1. Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk: Pathological gambling treatment modalities – a case study
2. Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk: The Holly Trinity in paranoid schiophrenia productive symptoms
3. Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk: Bright light treatment in psychiatry – side effects and contemporary indications
4. Maciej Matuszczyk: Psychiatria Online – The new media in the psychoeducation

Lek. Marek Krzystanek był współprowadzącym sesję posterową: „Antidepressants, clinical research”.
Nowością był „Job-trading-market” z ofertami pracy dla młodych lekarzy.
W Kongresie uczestniczyło ponad 6000 naukowców z całego świata. Obok bogatego programu naukowego i kulturalnego zapewnianego przez organizatorów, widoczna była aktywność ruchu antypsychiatrów.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze