Zaloguj
Reklama

Badanie risperidonu i olanzapiny w leczeniu schizofrenii lub psychozy schizoafektywnej

Autorzy: Robert R. Conley, M.D, Ramy Mahmoud, M.D., M.P.H.
Badanie risperidonu i olanzapiny w leczeniu schizofrenii lub psychozy schizoafektywnej
Fot. medforum
(4)

Randomizowane, podwójnie ślepe badanie risperidonu i olanzapiny w leczeniu schizofrenii lub psychozy schizoafektywnej

Reklama

Robert R. Conley, M.D, Ramy Mahmoud, M.D., M.P.H.

Cel
Bezpieczeństwo i efektywność risperidonu i olanzapiny porównano w podwójnie ślepej próbie. Stosowano dawki powszechnie akceptowane w praktyce klinicznej.

Metodologia
Przypadki (n=377), które spełniały kryteria diagnostyczne zgodne z DSM-IV dla schizofrenii lub psychozy schizoafektywnej, były losowo przydzielone do grupy otrzymującej 2–6 mg/d. Risperidonu (średnia dawka modalna=4,8 mg/d.) lub 5–20 mg/d. olanzapiny (średnia dawka modalna=12,4 mg/d.), przez okres 8 tygodni.

Wyniki
W punkcie wyjściowym obie badane grupy były podobne, poza tym, że osoby w grupie olanzapiny były nieco młodsze niż w grupie risperidonu. Siedemdziesiąt pięć procent uczestników ukończyło próbę, bez różnicy w proporcji liczby osób, które wypadły z próby. Obserwowano również podobne proporcje w występowaniu objawów pozapiramidowych (odpowiednio 24% i 20%). Nasilenie objawów pozapiramidowych było niewielkie w obu grupach, bez różnic pomiędzy grupami. Ogólne wyniki w Skali Objawów Pozytywnych i Negatywnych i pięciu składników Skali Objawów Pozytywnych i Negatywnych były lepsze w obu grupach, zarówno w 8 tygodniu próby (przypadki, które ukończyły całe badanie), jak i w punkcie końcowym próby (wszystkie przypadki, łącznie z tymi, które wypadły przed końcem badania). Stwierdzo no różnicę w efektywności leczenia pomiędzy grupami. Porównanie poszczególnych składników nie wykazało w punkcie końcowym istotnych różnic; jednak w 8 tygodniu poprawa mierzona skalą Objawów Pozytywnych i Negatywnych dla czynników dotyczących objawów pozytywnych i lęku/depresji była większa w grupie risperidonu niż olanzapiny. Wzrost wagi ciała 7% był widoczny wśród 27% przypadków przyjmujących olanzapinę i 12% risperidon.

Wnioski
W obu leczonych grupach obserwowano dobrą tolerancję i skuteczność. Częstość i nasilenie objawów pozapiramidowych były podobne w obu grupach. Wśród przypadków, które ukończyły próbę obserwowano znaczniejszą redukcję nasilenia pozytywnych i afektywnych objawów w grupie leczonej risperidonem niż olanzapiną. W żadnym z mierzonych parametrów nie wykazano wyższości olanzapiny.
Większy przyrost wagi ciała był związany z leczeniem olanzapiną niż z risperidonem.
(Am J Psychiatry 2001; 158: 765-774)


Pełny tekst artykułu dostępny w postaci pliku PDF

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Janssen

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze