Zaloguj
Reklama

Czy wsparcie społeczne może wpływać na stan naszego zdrowia?

Autorzy: dr n.hum. Kamilla Bargiel-Matusiewicz.
Zakład Psychologii, Śląska Akademia Medyczna
Czy wsparcie społeczne może wpływać na stan naszego zdrowia?
Fot. ojoimages
(5)

Rola wsparcia społecznego jest zapewne podobna od zarania ludzkich dziejów, jednak dopiero stosunkowo niedawno stała się przedmiotem badań naukowych. Przyczyny zainteresowania wsparciem społecznym upatrywać należy w poczynionych obserwacjach, z których wynika, iż ludzie otoczeni liczną rodziną, posiadający wielu przyjaciół, należący do różnych organizacji, cieszą się lepszym zdrowiem, lepiej radzą sobie w sytuacjach trudnych, stresujących.

Reklama

Możemy wyróżniać poszczególne rodzaje wsparcia społecznego. Najbardziej ogólnej kategoryzacji dokonał Caplan (1984) opisując funkcję socjoemocjonalną, z którą wiążą się uczucia sympatii, zrozumienia, akceptacji okazywane przez ważne dla nas osoby, oraz funkcję instrumentalną obejmującą porady, informacje, pomoc w kłopotach, pożyczkę pieniędzy itp. Warto przytoczyć również bardziej szczegółowy podział opracowany przez Tardy’ego (1985). Wyróżnia on: wsparcie emocjonalne - polegające na dawaniu komunikatów werbalnych i niewerbalnych typu: "jesteś przez nas kochany", "lubimy cię"; wartościujące - polegające na uświadamianiu jednostce, iż jest kimś znaczącym; instrumentalne - czyli dostarczanie konkretnej pomocy, np. pożyczanie pieniędzy; oraz wsparcie informacyjne - polegające na dostarczaniu informacji, udzielaniu rad, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Problematyka wsparcia społecznego ma swoje miejsce w nurcie badań nad wpływem zmiennych psychospołecznych na stan zdrowia. Wsparcie społeczne traktowane jest jako jeden z czynników, mogących przyczyniać się do pogorszenia stanu zdrowia, bądź też chronić przed pojawieniem się stanu chorobowego.

W licznych badaniach udowodniono, iż osoby o niskim wsparciu społecznym częściej zapadają na wiele chorób fizycznych i psychicznych (Leavy, 1983; Berkman, 1984; za Pommersbach, 1988). Istnieją jednak trudności w określeniu relacji między wsparciem a chorobą oraz leżącego u jej podłoża mechanizmu. Zdecydowana większość twierdzeń dotyczących tej problematyki ma status hipotez.

fot. ojoimages

Hipoteza buforowa głosi, iż wysoki poziom wsparcia społecznego chroni jednostkę przed niekorzystnymi konsekwencjami stresu, natomiast dla osób doświadczających niskiego poziomu stresu mało istotny jest poziom wsparcia (Cobb, 1976). Wynika stąd, iż wsparcie społeczne działa jak bufor, który staje się potrzebny dopiero w sytuacji doświadczania stresujących wydarzeń życiowych. Źródłem hipotezy buforowej jest obserwacja, iż niektórzy ludzie nie chorują pomimo doświadczanego silnego stresu, u innych natomiast stosunkowo słaby stres powoduje liczne zaburzenia. Próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, jest przypuszczenie, że występowanie problemów, trudności życiowych w obecności wsparcia społecznego wywołuje mniejszy dystres i w konsekwencji stosunkowo małą liczbę objawów chorobowych. To samo wydarzenie doświadczone bez wsparcia odniosłoby znacznie gorszy skutek.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze