Zaloguj
Reklama

Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie – 9 września 2007

Autorzy: na podstawie serwisu Fundacji Komunikacji Społecznej
Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie – 9 września 2007
Fot. medforum
(0)

Aby nie tylko leczyć, ale także zapobiegać – kryzysom psychicznym, pierwszym epizodom chorób i ich nawrotom potrzebna jest przede wszystkim świadomość Polaków, jak radzić sobie z kryzysami psychicznymi – własnymi oraz innych. Podczas Dnia Solidarności, pokażemy, jak dbać o zdrowie, jak pomagać innym oraz wskażemy, jakich rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych potrzeba, by odwrócić niepokojący wzrost liczby osób potrzebujących opieki psychiatrycznej.

Reklama
Programy obchodów Dnia oraz szczegóły kampanii na: www.otworzciedrzwi.pl.

Tegoroczne działania Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Fundacji Komunikacji Społecznej skupione są wokół pokazania, iż warunkiem dobrego funkcjonowania każdego Polaka jest zdrowie psychiczne.

Potrzeba reformy reintegrującej chorych - „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”

Sposobem na pokonanie przeszkód związanych z postawami społecznymi oraz z niedostosowaniem systemu opieki psychiatrycznej jest wprowadzenie przez Rząd i instytucje publiczne Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest stworzenie w lokalnej wspólnocie sieci współpracy różnorodnych instytucji, zapewniających zintegrowany program leczenia i rehabilitacji osób chorujących psychicznie. Tylko tak pomyślany środowiskowy system psychoterapii, leczenia i rehabilitacji jest zdolny chronić osoby chorujące psychicznie przed długoletnim procesem hospitalizacji oraz kolejnymi nawrotami choroby, które w sytuacji braku owego systemu są – w porównaniu z innymi chorobami – wyjątkowo częste.

Dlatego też, 9 września spotkamy się na ulicach wielu miast w Polsce po to, by uczynić gest solidarności z osobami chorującymi oraz wyrazić swe poparcie dla reformy systemu opieki psychiatrycznej.

Kampania społeczna „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”

Kampania społeczna Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowana we współpracy z Fundacją Komunikacji Społecznej trwa od 6 lat. Jej główne hasło brzmi „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Akcja ta, to z jednej strony – program obejmujący szereg działań na poziomie lokalnym, rozwiązujących konkretne problemy osób chorujących. Z drugiej – to kampania w mediach oraz działania w przestrzeni publicznej, których elementem kluczowym są obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Do głównych celów programu należą, zarówno tworzenie środowiska wspierającego osoby chorujące, poprzez sieć organizacji zajmujących się terapią, pomocą, profilaktyką oraz udziałem chorych w życiu społecznym, a także organizacja kampanii, zmierzającej do przełamywania stereotypów.

Gwałtowny wzrost liczby osób chorujących psychicznie

Coraz więcej osób w Polsce przeżywa kryzysy psychiczne. W ciągu ostatnich lat, liczba osób potrzebujących pomocy lekarskiej, związanej ze zdrowiem psychicznym wzrosła o przeszło 500 tys. osób (923,4 tys. w roku 2000 do 1 421,7 tys., w 2005). Stanowi to około 3,7% ludności Polski.

Choroby psychiczne należą do tych chorób, których leczenie wymaga współpracy środowiska, w jakim funkcjonują osoby przeżywające kryzysy psychiczne. Wówczas poprawa zdrowia i powrót do codziennych czynności oraz obowiązków następuje o wiele szybciej, niż gdy chory pozostaje izolowany w szpitalu lub swym domu.
Współpraca osób chorujących, ich rodzin i bliskich, lekarzy i terapeutów, współpracowników, oraz społeczności lokalnej sprawiają, iż chorujący odzyskują dużo szybciej możliwości kontaktów z innymi, pracy czy nauki. Istotą tego typu leczenia jest zapewnienie pomocy chorującym, jak najbliżej środowiska, w którym żyją. Przeszkodami pojawiającymi się na drodze do zdrowienia są z jednej strony negatywne postawy wobec chorób psychicznych nadal bardzo wielu Polaków, z drugiej – niedostosowanie opieki psychiatrycznej do potrzeb osób chorujących i szukających pomocy.

Brak akceptacji środowiska barierą w reintegracji społecznej

Dla 76% Polaków choroba psychiczna to piętno, które należy ukrywać, jako wstydliwą informację, a sam termin „choroba psychiczna” kojarzy się pejoratywnie ponad 60% ankietowanych. Świadomym kontaktom z osobami chorującymi, których jest ze zrozumiałych przyczyn niewiele, towarzyszy poczucie bezradności, zakłopotania oraz lęk.

Brak opieki dostosowanej do potrzeb społecznych

Istniejący w kraju system ochrony zdrowia psychicznego nie odpowiada na potrzeby osób chorujących. W Polsce nadal niedostateczna jest ilość placówek zajmujących się leczeniem środowiskowym. Dzisiaj mogą one świadczyć pomoc tylko dla niespełna 10% spośród osób jej potrzebujących. W wielu regionach praktycznie nie występują żadne nowoczesne formy leczenia i rehabilitacji – pacjenci skazani są na leczenie tylko w dużych szpitalach psychiatrycznych poza miejscem zamieszkania.
Około 80% środków na leczenie psychiatryczne pochłaniają wydatki na szpitale specjalistyczne oraz na leki. Brak przy tym współpracy instytucji opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, placówek oświaty. Istniejące organizacje i środowiska, które pomagają chorym, choć bardzo aktywne, wciąż są relatywnie nieliczne, zważywszy na istniejące potrzeby.

Więcej informacji: http://www.otworzciedrzwi.pl/

Plakat: SOD_07_plakat.pdf
 
Kontakt:
  • dr Andrzej Cechnicki, Ogólnopolski Koordynator Programu, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, tel. 0 12 422 51 77
  • Mikołaj Lewicki, Fundacja Komunikacji Społecznej, tel. 0 22 616 12 17
Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze