Zaloguj
Reklama

ISPS – stowarzyszenie na rzecz psychologicznych sposobów leczenia różnych postaci schizofrenii i innych psychoz

Autorzy: Dr n.med. Sławomir Murawiec
Spotkanie z psychologiem, terapia
Fot. medforum
Spotkanie z psychologiem, terapia
(3)

ISPS – to skrót oznaczający nazwę międzynarodowej organizacji – międzynarodowego stowarzyszenia zajmującego się psychologicznymi sposobami leczenia różnych postaci schizofrenii i innych psychoz. Angielska nazwa stowarzyszenia brzmi: THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE  PSYCHOLOGICAL TREATMENTS OF THE SCHIZOPHRENIAS AND OTHER PSYCHOSES . W Polsce działa krajowa organizacja wchodząca w skład ISPS, nosi ona nazwę ISPS- Polska.

Reklama

„[…] leczenie większości pacjentów ze schizofrenią wymaga podejścia zintegrowanego, optymalnie łączącego kilka sposobów terapii. Badanie pojedynczego sposobu nie może dać rozeznania w możliwościach kompleksowego psychoterapeutycznego leczenia schizofrenii.”  Yrjö Alanen. Schizofrenia. Jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb. IPiN, Warszawa 2000, s.112.

ISPS jest organizacją, która promuje psychoterapię i leczenie psychologiczne skierowane do osób ze schizofrenią i innymi rodzajami zaburzeń psychotycznych. Jest zaangażowana w działalność edukacyjną, kształcenie umiejętności osób zatrudnionych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w zakresie leczenia i zapobiegania zaburzeniom psychotycznym dla dobra społecznego.

Jej celem jest:

  • promowanie właściwego stosowania psychoterapii i terapii psychologicznej dla osób z zaburzeniami z kręgu schizofrenii i innych psychoz
  • promowanie włączania psychologicznych sposób leczenia w zintegrowane plany terapeutyczne oraz wszechstronnego (składającego się z wielu elementów) leczenia osób z zaburzeniami z kręgu schizofrenii i innych psychoz
  • promowania właściwego zastosowania rozumienia psychologicznego i podejść psychoterapeutycznych we wszystkich fazach przebiegu tych zaburzeń, zarówno wcześnie po ich rozpoczęciu jak i w dłuższym okresie ich trwania
  • promowania badań dotyczących terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, możliwości prewencji oraz innych programów psychospołecznych skierowanych do osób z zaburzeniami psychotycznymi
  • wspierania sposobów leczenia, które zawierają w swoim zakresie podejścia skierowane na jednostkę, rodzinę, grupę lub sieć społeczną i metod terapeutycznych pochodzących z dziedzin psychoanalizy, terapii poznawczo-behawioralnej, systemowej oraz metod psychoedukacyjnych
  • wspieranie postępu w zakresie edukacji, treningu i wiedzy osób zatrudnionych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w odniesieniu do terapii psychologicznych i interwencji psychospołecznych w leczeniu i zapobieganiu zaburzeniom psychotycznym dla dobra społecznego i niezależnie od rasy, religii, płci i statusu społeczno-ekonomicznego

ISPS wydaje czasopismo zatytułowane „Psychosis.Psychological, Social and Integrative Approaches.” (Psychoza. Podejścia psychologiczne, społeczne i integracyjne)

Strona internetowa ISPS Polska: http://www.psych.edu.pl/ISPS/

Strona Internetowa ISPS: http://www.isps.org/index.php

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Strona internetowa: http://www.isps.org/index.php

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze