Zaloguj
Reklama

Kilka słów o Domach Pod Fontanną

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Kilka słów o Domach Pod Fontanną
Fot. www.wdpf.org.pl
(0)

"Pierwszy raz spotkałam się z osobami takimi jak ja w normalnych warunkach, nie na terenie szpitala albo kliniki. Odkryłam, że to są tacy sami ludzie, jak ci „normalni”, przejawiający dużą chęć działania, aktywność, chętnie służący swoimi zainteresowaniami i talentami." (Jadwiga Wiejska)
Pierwszy dom-klub "Fountain House" powstał prawie 60 lat temu. Obecnie jest ich na świecie blisko 400. W Polsce powstały do tej pory dwa. Czym są domy-kluby? Kto może się włączyć w ich działalność?

Reklama

Dom jest miejscem, które pozwoliło mi zbudować i utrzymywać relacje w środowisku, w którym mogę być sobą, gdzie czuję się oczekiwany, akceptowany, potrzebny i doceniony. Praca, w której pomagam na terenie Domu umożliwiła mi odejście od moich własnych problemów. Przed przyjściem tutaj jedynym moim zajęciem było siedzenie w domu i ciągłe myślenie o tym, co robić z moim życiem. Teraz nie muszę myśleć o tym, to po prostu się dzieje. (…) Nie potrafię przypomnieć sobie, żebym zbyt często w moim życiu czuł się tak doceniony i potrzebny, jak to się dzieje w Domu.

(Stephen Murphy, członek Domu „Mosaic Clubhouse” w Londynie)

Pierwszy dom-klub (clubhouse) powstał w 1948 roku w Nowym Jorku. Nazwę Fountain House przyjął ze względu na tryskającą w jego pobliżu fontannę. Obecnie działa na świecie sieć blisko 400 domów realizujących programy nawiązujące do tej, powstałej prawie 60 lat temu, idei. Ich działalność jest koordynowana przez International Center For Clubhouse Development (ICCD), które co kilka lat aktualizuje obowiązujące w domach-klubach standardy. Samo określenie Fountain House ma dziś kilka znaczeń: oznacza wypracowany w domach-klubach model rehabilitacji społecznej i zawodowej, funkcjonuje jako nazwa placówki realizującej ten model oraz jako określenie zawartego w tym modelu pomysłu na integrację społeczną.

Domy typu Fountain House stawiają sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających pełnemu, społecznemu i finansowemu, usamodzielnieniu się członków domu-klubu. Nie tylko przygotowują potencjalnych pracowników do podjęcia pracy na otwartym rynku, ale równolegle podejmują działania wpływające na sam rynek pracy – próbują uczynić go bardziej otwartym i dostępnym dla osób z problemami psychicznymi. Domy-kluby ułatwiają członkom wypróbowanie swoich sił w kilku miejscach pracy. Jest to możliwe dzięki modelowi tak zwanego zatrudnienia przejściowego (transitional employment), w ramach którego określony zakres pracy jest wykonywany przez kilku członków domu-klubu, a w razie potrzeby przez pracownika, który koordynuje jej wykonywanie.

Pierwszą polską placówką wzorowaną na modelu Fountain House był klub „Gawra”. Powstał on ponad 20 lat temu i, choć miał wszelkie cechy domu-klubu, ówczesne realia nie pozwoliły na przekształcenie go w niezależną organizację (prawo o stowarzyszeniach weszło w życie w 1989 roku). Kilka lat temu, na zaproszenie Duńskiego Komitetu Helsińskiego, do Danii pojechało kilka grup Polaków, którzy nie tylko wzięli udział w seminariach, ale i przyjrzeli się codziennemu funkcjonowaniu duńskich domów-klubów. Z inicjatywy tych właśnie osób w 2000 roku powstała Krajowa Sekcja Promocji Fountain House. Dzięki ogromnej pomocy dwóch Pań – Pani Margarety Kępińskiej Jakobsen oraz Pani Anse Leroy, wiceprezes Międzynarodowego Centrum Domów-Klubów – powstały w Polsce dwa domy „Pod Fontanną”: w Poznaniu i w Warszawie. Plan utworzenia kolejnego domu-klubu dojrzewa w regionie świętokrzyskim. Co więcej, wiele działających już wcześniej placówek, szczególnie środowiskowych domów samopomocy, chętnie włącza w swoje praktyki elementy modelu Fountain House. Szczególnie bliskie założeniom domów-klubów są osiągnięcia krakowskie, lubelskie i białostockie. Współpraca tych środowisk w ramach Krajowej Sekcji Promocji Fountain House ułatwia wymianę doświadczeń i wspólne promowanie modelu w Polsce.

(…) ośrodki Fountain House stają się nie tylko ośrodkami oparcia społecznego oraz rehabilitacji dla chorych, ale i ośrodkami dobrego, solidarnego, wolnego od uprzedzeń działania osób zdrowych, miejscem przezwyciężania stereotypów, stygmatyzacji i dystansu, jakimi bezzasadnie, lecz nierzadko opatruje się osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych.

(prof. Jacek Wciórka)

Warszawski Dom Pod Fontanną powstał w 2001 roku. Został założony przez zespół osób o różnym wykształceniu i doświadczeniu życiowym – przez inicjatorów grup samopomocowych, pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarki, lektorów języków obcych i rolników. Niektórzy z założycieli sami doświadczają choroby. Większość z nich uczestniczyła we wspomnianych wcześniej seminariach w Danii.

Dom istnieje dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników domowej społeczności: członków, przyszłych członków, osób zatrudnionych, wolontariuszy i sympatyków. Wszyscy oni mogą wpływać na działalność Domu i wszyscy odpowiadają za jego funkcjonowanie. Co tydzień odbywają się tak zwane zebrania decyzyjne, podczas których omawiane są bieżące sprawy organizacyjne. Członkowie i pracownicy współzarządzają Domem – każdy z nich ma jeden głos w decyzjach podejmowanych w drodze głosowania. Zarząd Domu wspiera codzienne działania uczestników oraz akceptuje strategiczne decyzje finansowe.

W Domu nie zatrudnia się specjalistów od określonych prac codziennych. Nie ma też profesjonalistów oferujących terapię czy pomoc socjalną. Ponieważ idea Fountain House zakłada możliwość próbowania własnych sił w różnego rodzaju przedsięwzięciach, uczestnicy działają w sekcjach, takich jak na przykład: sekcja administracji i recepcji, pozyskiwania środków, kontaktów z innymi podmiotami, higieny, kulinarna, członkowska, kultury, sportu i rekreacji czy sekcja techniczna.

Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie swoich możliwości i umiejętności, które pozwolą każdemu z uczestników na satysfakcjonujące kierowanie własnym życiem. Dlatego w Domu działa sekcja edukacji oraz szkolno-studencka, a także sekcja zatrudnienia. W ramach tych sekcji organizowane są kursy językowe, kursy komputerowe, szkolenia z zakresu prawa pracy, edukacja muzyczna i plastyczna. Uczestnicy wspierają się w kontynuowaniu nauki i podejmowaniu zatrudnienia na rynku pracy. Członkom, którzy są już gotowi podjąć regularną pracę na otwartym rynku, Dom stara się zorganizować miejsca „zatrudnienia przejściowego”. Jest to najważniejsze, ale jednocześnie najtrudniejsze zadanie wpisane w ideę domów Fountain House.

Pierwszy raz spotkałam się z osobami takimi jak ja w normalnych warunkach, nie na terenie szpitala albo kliniki. Odkryłam, że to są tacy sami ludzie, jak ci „normalni”, przejawiający dużą chęć działania, aktywność, chętnie służący swoimi zainteresowaniami i talentami. (…) W tych początkach naszej działalności zaskoczyła mnie spontaniczność i duże zaangażowanie członków Domu. Zaczęliśmy się już czuć jak u siebie. Do naszej choroby odnosimy się z dystansem i dużym poczuciem humoru. (…) Jednym z głównych zadań Domu Pod Fontanną ma być przygotowywanie jego członków do podjęcia pracy na wolnym rynku. Jest to zadanie bardzo ambitne, ponieważ chcemy działać jawnie, nie ukrywając faktu choroby psychicznej.

(Jadwiga Wiejska, członek-założyciel Warszawskiego Domu Pod Fontanną)

Członkiem Domu może zostać każda osoba korzystająca z pomocy placówek zdrowia psychicznego, która uzna międzynarodowe standardy obowiązujące domy-kluby za bliskie swoim przekonaniom. Jeśli ktoś chce lepiej poznać Dom i podjąć świadomą decyzję o związaniu się z nim, może przez pewien czas uczestniczyć jednocześnie w Domu Pod Fontanną i w pracy innego ośrodka.

Warszawski Dom Pod Fontanną
ul Nowolipki 6a
00-153 Warszawa
tel/fax 022 636 55 89
email: [email protected]

Godziny działania Warszawskiego Domu Pod Fontanną:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 19:00

Dojazd:
- metro
- autobusy: 111, 125, 170, 171, 190, 410, 508, 510, 515, 519, 520, 522, 524
- tramwaje: 2, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 32, 33, 35, 36, 46, 47

Opracowano npdst. materiałów dostępnych w Warszawskim Domu Pod Fontanną.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze