Zaloguj
Reklama

Możliwości leczenia oraz rehabilitacji w psychiatrii

Autorzy: lek. Małgorzata Dosiak
Możliwości leczenia oraz rehabilitacji w psychiatrii
Fot. iStock
(3)

Charakterystyka miejsc, w których można uzyskać pomoc dla osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne.

Reklama

I. Placówki leczenia psychiatrycznego:

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP):


- skierowanie nie jest wymagane
- w razie potrzeby możliwość skierowania do szpitala (oddziału) psychiatrycznego
- kwalifikacja do domu pomocy społecznej (przy sporządzaniu wniosku jest niezbędna opinia lekarza psychiatry)
- wydanie zaświadczenia o konieczności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
- przyjmowani pacjenci z chorobami psychicznymi, zaburzeniami nerwicowymi, uzależnieniami- w razie potrzeby kierowani do placówek specjalistycznych

2. Oddział (Szpital) Psychiatryczny:

- skierowanie od lekarza psychiatry (z PZP), ważnym 14 dni od daty wystawienia leczenie za pisemną zgoda pacjenta, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Art. 23 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. (Art. 23 - Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody (...) tylko wtedy, jeżeli jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób) lub Art. 24 Ustawy (Art. 24- Osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta bez wymaganej zgody do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości)
- możliwe jest także przyjęcie w tzw. trybie wnioskowym – zgodnie z Art. 29 Ustawy- po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, na wniosek rodziny (do wniosku winna być dołączona opinia lekarza psychiatry publicznego zakładu opieki pychiatrycznej ze szczegółowym uzasadnieniem potrzeby leczenia szpitalnego)
- formy oddziałów psychiatrycznych:
a. całodobowe lub dzienne
b. ogólnopsychiatryczne lub sprofilowane (w zależności od schorzeń – np. Oddziały Leczenia Depresji i Zaburzeń Lękowych, rehabilitacyjne dla osób chorych na schizofrenię)

Reklama
(3)
Komentarze