Zaloguj
Reklama

Psychiatria tom 1 - nowe źródło wiedzy

Autorzy: Wiadomości Psychiatryczne
Psychiatria tom 1 - nowe źródło wiedzy
Fot. medforum
(5)

Właśnie ukazał się nowy podręcznik psychiatrii. Publikujemy krótki opis oraz spis treści.

Reklama

PSYCHIATRIA (TOM 1 - Podstawy Psychiatrii)
ISBN: 83-87944-67-X

Pod redakcją Adama Bilikiewicza, Stanisława Pużyńskiego,
Janusza Rybakowskiego, Jacka Wciórki


616 stron, opr.twarda.
Ostatnie dziesięciolecie XX w., zwane również dekadą badań nad mózgiem, przyniosło ogromny postęp wiedzy dotyczącej zarówno patogenezy zaburzeń psychicznych, ich leczenia, jak również nowych ujęć klasyfikacyjnych. Sytuacja ta stworzyła pilną potrzebę opracowania polskiego podręcznika uwzględniającego te osiągnięcia, a jednocześnie przydatnego w szkoleniu psychiatrów zgodnie z wprowadzanym obecnie nowym programem specjalizacyjnym. Inicjatywa takiego opracowania wyszła od Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz konsultanta krajowego w tej dziedzinie. Podręcznik powinien być użyteczny zarówno specjalistom psychiatrom, jak i lekarzom innych specjalności oraz profesjonalistom nauk pokrewnych.Spis treści

Przedmowa

1. Dzieje psychiatrii - Tadeusz Nasierowski

2. Podstawy teoretyczne współczesnej psychiatrii
2.1. Neuroanatomia - Janusz Moryś
Osłona kostna ośrodkowego układu nerwowego. Opony mózgowia. Budowa komórkowa układu nerwowego. Zarys rozwoju układu nerwowego i jego najczęstsze zaburzenia. Piętrowy podział układu nerwowego. Mózgowie. Rdzeń kręgowy. Unaczynienie układu nerwowego. Podstawy anatomiczne zaburzeń psychicznych. Układ komorowy i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Układ anatomiczny.
2.2. Obrazy neuropatologiczne w chorobach mózgu - Jerzy Kulczycki
Metody badań stosowane w patologii układu nerwowego. Zmiany neuropatologiczne w wybranych chorobach mózgu.·Encefalopatie. Schizofrenia.
2.3. Badania genetyczne w psychiatrii - Joanna Hauser, Malwina Czarny-Ratajczak
Genetyka populacyjna. Dziedziczenie chorób uwarunkowanych genetycznie. Genetyka molekularna. Kierunki przyszłych badań
2.4. Podstawy neurobiologii - Jerzy Vetulani
Najważniejsze pojęcia dotyczace przelcaźnictwa synaptycznego. Schemat działania receptorów metabotropowych. Ligandy, agoniści, antagoniści. Przekazywanie sygnałów w ustroju. Teorie receptorowe. Szybka i powolna transmisja synaptyczna. Klasy neuroprzekaźników. Sygnały zwrotne. Główne układy neuroprzekaźnikowe mózgu
2.5. Neurobiologia zaburzeń psychicznych - Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski
Neurobiologia chorób afektywnych. Neurobiologia schizofrenii. Neurobiologia zaburzeń lękowych i związanych ze stresem. Neurobiologia uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Neurobiologia choroby Alzheimera.
2.6. Biologiczne mechanizmy stresu - Jerzy Landowski
Definicja stresu. Mechanizmy reakcji stresowej. Stres ostry a przewlekły. Model predyspozycja-stres. Rola stresu w patogenezie niektórych zaburzeń psychicznych. Wpływ leków psychotropowych na stres
2.7. Neuroendokrynologia - Jerzy Landowski
Układ podwzgórze-przysadka. Podwzgórze. Przysadka i kontrolowane przez nią gruczoły. Szyszynka. Interakcje neuroendokrynne. Schorzenia endokrynne a objawy i zaburzenia psychiczne. Nieprawidłowości układu endokrynnego w wybranych zaburzeniach psychicznych. Układy: neuroendolcrynny i odpornościowy
2.8. Neuroimmunologia zaburzeń psychicznych - Janusz Rybakowski
Układ odpornościowy: interakcje z układem nerwowym oraz endokrynnym. Zaburzenia czynności układu odpornościowego w depresji. Zaburzenia czynności układu odpornościowego w schizofrenii. Zmiany czynności układu odpornościowego w innych zaburzeniach psychicznych. Neuroimmunologia a niektóre leki psychotropowe.
2.9. Neurobiologia snu - Waldemar Szelenberger
Definicja i parametry fizjologiczne. Regulacja snu. Sen jako proces lokalny. Regulacja biochemiczna. Anatomiczne podłoże snu i czuwania. Dynamika zmian czynnościowych w mózgu. Pozbawienie snu. Biologiczna rola snu.
2.10. Zaburzenia psychiczne w świetle koncepcji ewolucji i socjobiologii - Janusz Rybakowski
Rozwój ewolucyjnych i socjologicznych koncepcji zachowania. Czynność ośrodkowego układu nerwowego i zachowanie w świetle koncepcji ewolucji i socjobiologii. Interpretacja zaburzeń psychicznych w świetle koncepcji socjobiologii i ewolucji. Uwagi końcowe
2.11. Rozwój psychiczny człowieka - Irena Namysłowska
Rozwój psychiczny człowieka. Indywidualny cykl życia człowieka. Cykl życia rodziny.
2.12. Podstawy psychologiczne współczesnej psychiatrii - Czesław Czabała
Teorie psychodynamiczne. Koncepcje behawioralno-poznawcze. Koncepcje humanistyczne. Koncepcje systemowe.
2.13 Neuropsychologia - Danuta Kądzielawa
Charakterystyka dyscypliny. Modele funkcjonowania psychicznego i ich powiązania ze strukturami mózgu. Diagnoza neuropsychologiczna. Perspektywy rozwoju dyscypliny
2.14. Podstawy socjologiczne współczesnej psychiatrii - Włodzimierz Brodniak
Podstawowe pojęcia socjologii w kontekście psychiatrii. Metodologia badań socjologicznych. Podstawowe metody i narzędzia badawcze. Socjologiczne teorie i koncepcje w kontekście zaburzeń psychicznych i psychiatrycznych. Zaburzenia psychiczne jako przedmiot badań społecznych
2.15. Epidemiologia psychiatryczna - Andrzej Kiejna
Pomiary stanu zdrowia zbiorowości w odniesieniu do zaburzeń psychicznych. Rozwój epidemiologii psychiatrycznej.

3. Psychopatologia - Jacek Wciórka
Podstawy analizy psychopatologicznej. Objawy zaburzeń psychicznych. Zespoły zaburzeń psychicznych.

4. Diagnostyka psychiatryczna
4.1. Badanie psychiatryczne - Adam Bilikiewicz
Wywiad. Ocena stanu psychicznego. Sposoby komunikacji z pacjentem.
4.2. Narzędzia oceny stanu psychicznego - Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka
Standaryzacja oceny stanu psychicznego. Typy narzędzi. Konstrukcja narzędzi. Ocena wartości narzędzi. Normalizacja wyników. Przegląd ważniejszych narzędzi.
4.3. Metody psychologiczne w diagnostyce psychiatrycznej - Ewa Habrat-Pragłowska
Cele diagnozy psychologicznej. Rozmowa psychologiczna. Wywiad psychologiczny. Obserwacja. Diagnoza poziomu funkcjonowania intelektualnego. Metody kwestionariuszowe w ocenie psychologicznej. Metody projekcyjne. Ocena formalnych zaburzeń myślenia. Techniki diagnostyczne z wykorzystaniem komputera. Uwagi końcowe
4.4. Ocena neuropsychologiczna - Alina Borkowska
Neuropsychologiczna ocena funkcji poznawczych. Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach afektywnych. Nowe możliwości diagnostyki deficytów poznawczych w psychiatrii: neuroobrazowanie mózgu w trakcie wykonywania testów neuropsychologicznych.
4.5 Neuropsychologiczna ocena zespołów otępiennych - Sławomira Kotapka-Minc
Metody badania procesów poznawczych. Badania neuroobrazujące w chorobach ośrodkowego układu nerwowego - Jerzy Kulczycki
Zapalenie mózgu o różnej etiologii. Choroby zwyrodnieniowe. Encefalopatie o różnej etiologii.
4.7. Obrazowanie mózgu w schizofrenii i chorobach afektywnych - Marek Jarema, Janusz Rybakowski
Schizofrenia. Choroby afektywne.
4.8. Badania neurofizjologiczne - Waldemar Szelenberger
Badanie elektroencefalograficzne. Badanie polisomnograficzne. Badanie potencjałów wywołanych. Analiza widma i analiza przestrzenna. EEG. Badania aktywności elektrodermalnej.
4.9. Badania laboratoryjne w psychiatrii - Jerzy Landowski
Diagnostyka choroby somatycznej. Badania laboratoryjne u osób stosujących substancje psychoaktywne. Monitorowanie farmakoterapii zaburzeń psychicznych. Markery biochemiczne w wybranych zaburzeniach psychicznych

Skorowidz

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze