Zaloguj
Reklama

Regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP

Autorzy: PTP
Regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP
Fot. shutterstock
(0)

Regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Reklama
Regulamin
Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoI. Postanowienia ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Delegatów - zwane dalej „Zgromadzeniem” - jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Kompetencje Zgromadzenia, uczestnictwo w nim i tryb zwoływania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów reguluje statut Towarzystwa (§§ 20-24).

§ 2

1. Delegaci Oddziałów, wybrani na Walnych Zebraniach Członków Oddziałów, są obowiązani uczestniczyć w Zgromadzeniu i brać udział w jego pracach oraz w posiedzeniach Komisji, do których zostali wybrani.
2. Delegat stwierdza swą obecność na Zgromadzeniu podpisem na liście obecności, przygotowanej przez Zarząd Główny według uwierzytelnionych przez Zarządy Oddziałów list wybranych delegatów.
3. W razie niemożności udziału w Zgromadzeniu lub Komisji, delegat winien usprawiedliwić swą nieobecność przez przewodniczącym Zgromadzenia względnie Komisji.

II. Przewodnictwo Zgromadzenia

§ 3

Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Głównego, który po uczczeniu pamięci członków zmarłych w okresie ostatniej kadencji - przedstawia wnioski Zarządu Głównego, względnie Komitetu Miejscowego Zjazdu Naukowego dotyczące wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i dwóch sekretarzy Zgromadzenia.

§ 4

Prezes Zarządu Głównego kieruje głosowaniem na przewodniczącego Zgromadzenia, jego zastępcę i sekretarzy, po czym przekazuje przewodnictwo wybranemu przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stoi na straży praw Zgromadzenia, czuwa nad właściwym tokiem obrad, zapewnia spokój i porządek na sali obrad oraz reprezentuje Zgromadzenie na zewnątrz.

§ 6

Sekretarze prowadzą listę mówców i protokół obrad Zgromadzenia, dokonują obliczania wyników głosowania jawnego i pełnią inne czynności zlecone im przez przewodniczącego.

III. Komisje

§ 7

Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego bądź Komitetu Miejscowego Zjazdu Naukowego, powołuje następujące Komisje:
1/ komisję mandatowo-regulaminową,
2/ komisję skrutacyjną,
3/ komisję wniosków oraz
4/ inne komisje w razie potrzeby.

§ 8

1. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, którzy po wykonaniu zadania przedstawiają Zgromadzeniu protokół streszczający wyniki prac Komisji i wnioski.
2. Protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji załącza się do protokołu Zgromadzenia.

§ 9

K o m i s j a m a n d a t o w o - r e g u l a m i n o w a
1/ ustala prawomocność Zgromadzenia i przedkłada Zgromadzeniu wnioski w sprawie ważności wyborów,
2/ rozpatruje wnioski w sprawie zmiany regulaminu Zgromadzenia i Zarządu Głównego,
3/ udziela przewodniczącemu Zgromadzenia opinii w sprawie wykładni i stosowania statutu i regulaminów Towarzystwa.

§ 10

K o m i s j a s k r u t a c y j n a podczas głosowania tajnego zbiera głosy delegatów do urn wyborczych, dokonuje obliczania złożonych głosów i przedstawia Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników głosowania.

§ 11

K o m i s j a w n i o s k ó w zbiera wszystkie projekty wniosków, złożone na piśmie na ręce przewodniczącego Zgromadzenia, omawia je i przedstawia Zgromadzeniu z wnioskiem o przyjęcie albo odrzucenie projektu.

IV. Obrady

§ 12

Obradami Zgromadzenia kieruje przewodniczący Zgromadzenia lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący przy pomocy dwóch sekretarzy.

§ 13

1. Przewodniczący Zgromadzenia po przyjęciu porządku dziennego przez Zgromadzenie kieruje obradami według przyjętego porządku i udziela głosu w sprawach, które są umieszczone na porządku dziennym.
2. Poza porządkiem dziennym przewodniczący udziela głosu tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego, oświadczenia osobistego lub sprostowania błędnie zrozumianego albo nieściśle przytoczonego oświadczenia mówcy.
3. Osoby zabierające głos w dyskusji, treść swojej wypowiedzi dostarczają na piśmie sekretarzowi Zgromadzenia do protokółu.

§ 14

1. Przewodniczący Zgromadzenia w kolejnych punktach porządku obrad udziela głosu najpierw sprawozdawcy, względnie wnioskodawcy, następnie umożliwia uczestnikom Zgromadzenia stawianie pytań w celu otrzymania dodatkowych informacji i wyjaśnień, po czym zarządza dyskusję, udzielając głosu delegatom według kolejności zapisania się do głosu u sekretarza prowadzącego listę mówców.
2. Przewodniczący może z uzasadnionych powodów ustalić inną kolejność mówców.
3. Przemówienia delegatów, z wyjątkiem sprawozdawców nie mogą trwać dłużej niż 15 minut, chyba że Zgromadzenie wyrazi zgodę na wyjątkowe przedłużenie przemówienia albo uchwali skrócenie czasu przemówień w ogóle.
4. Przemówienia poza porządkiem dziennym i drugie w tym samym punkcie porządku dziennego nie mogą trwać dłużej niż 5 minut.
5. Sprawozdawca i wnioskodawca mogą przemawiać po wyczerpaniu listy mówców.

§ 15

1. Przewodniczący może w związku z dyskusją udzielić głosu dla postawienia wniosku formalnego.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1/ przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
2/ zarządzenie tajności głosowania,
3/ zamknięcie listy mówców,
4/ odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
5/ przejście do porządku dziennego,
6/ odesłanie do Komisji,
7/ głosowanie bez dyskusji,
8/ zmianę porządku dziennego,
9/ zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzania głosowania,
10/ ograniczenie czasu przemówień,
11/ stwierdzenie quorum,
12/ przeliczenie głosów.

3. Przewodniczący rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

§ 16

1. Przewodniczący może przywołać „do rzeczy” mówcę, który odbiega w swym przemówieniu od przedmiotu obrad.
2. Przewodniczący, po powtórnym przywołaniu „do rzeczy” może ostrzec mówcę, że po trzecim przywołaniu odbierze mu głos.

§ 17

1. Przewodniczący przywołuje „do porządku z zapisaniem do protokołu” mówcę, który dopuścił się ciężkiego naruszenia porządku obrad.
2. Przewodniczący może wykluczyć mówcę z posiedzenia, jeżeli mówca zakłóca porządek obrad - pomimo, że został już przywołany „do porządku
z zapisaniem do protokołu”.
3. Od decyzji przewodniczącego, delegat może odwołać się do Zgromadzenia, które rozstrzyga większością głosów.

V. Głosowanie i wybory

§ 18

1. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący oznajmia, że Zgromadzenie przystępuje do głosowania.
2. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla złożenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to tylko przed wezwaniem delegatów przez przewodniczącego do głosowania.
3. Na wniosek choćby jednego głosującego przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 19

Wybór władz Towarzystwa odbywa się następująco:
1. Przewodniczący Zgromadzenia, przystępując w porządku dziennym do wyboru władz, ogłasza nazwisko prezesa-elekta wybranego na poprzednim Walnym Zgromadzeniu i wzywa delegatów do zgłoszenia kandydatów na prezesa-elekta Zarządu Głównego, który obejmie funkcję od następnej kadencji.
2. Sekretarze Zgromadzenia zapisują zgłaszanych kandydatów w kolejności zgłoszenia na tablicy widocznej dla wszystkich delegatów.
3. Przewodniczący Zgromadzenia po zamknięciu listy kandydatów zapytuje kandydatów o ich zgodę na kandydowanie, po czym zarządza głosowanie nad kandydatami.
4. Głosowanie tajne odbywa się na przygotowanych przedtem kartkach wyborczych, oznaczonych pieczęcią Towarzystwa, wydanych każdemu delegatowi z czynnym prawem wyborczym.
5. Po obliczeniu głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej podaje do wiadomości delegatom nazwisko kandydata na prezesa-elekta, który otrzymał najwięcej głosów.
6. Po dokonaniu wyboru prezesa-elekta Zarządu Głównego, przewodniczący zarządza w tym samym trybie wybory do Prezydium Zarządu Głównego: głosowanie może być jawne „en bloc” w razie zgłoszenia tylko 11 kandydatów, albo kolejno na każdego kandydata, bądź tajne, na wniosek choćby jednego z głosujących.
7. Po obliczeniu głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej - w wypadku głosowania tajnego - względnie przewodniczący Zgromadzenia - w wypadku głosowania jawnego - podaje do wiadomości delegatom nazwiska 11 kandydatów do Prezydium Zarządu Głównego, którzy otrzymali najwięcej głosów.
8. Po dokonaniu wyboru Prezydium Zarządu Głównego, przewodniczący Zgromadzenia zarządza w tym samym trybie wybory 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 7 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

VI. Votum zaufania

§ 20

1. W razie ujawnienia się podczas obrad znacznej liczby głosów wyrażających sprzeciw w stosunku do decyzji przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczący może z własnej inicjatywy, albo na wniosek jednego
z delegatów, zarządzić głosowanie nad votum zaufania dla przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowaniem tym kieruje zastępca przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Jeżeli Zgromadzenie większością głosów odmówi przewodniczącemu votum zaufania, przewodniczący ustępuje ze swego stanowiska i Zgromadzenie wybiera innego przewodniczącego Zgromadzenia.

VII. Postanowienia końcowe

§ 21

1. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Zgromadzenia, po wyczerpaniu porządku dziennego.
2. Protokół Zgromadzenia, podpisany przez przewodniczącego i jednego sekretarza, sekretarz przekazuje nowo wybranemu Zarządowi Głównemu najpóźniej w ciągu 2 tygodni po Zgromadzeniu.

§ 22

1. Niniejszy Regulamin przyjęło Walne Zgromadzenie Delegatów w Gdańsku uchwałą z dnia 27 maja 1983 r. i uwzględnia zmiany wprowadzone na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 3 czerwca 1998 r. w Bydgoszczy - obowiązuje od tej daty.

Reklama
(0)
Komentarze