Zaloguj
Reklama

Regulamin Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Autorzy: PTP
Regulamin Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Fot. Shutterstock
(0)

Regulamin Zarządu Głównego PTP

Reklama

 

Regulamin
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego§ 1

Zarząd Główny przejmuje władzę z chwilą wybrania go przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Skład Zarządu Głównego oraz jego zadania i kompetencje określają §§ 25-30 statutu Towarzystwa.

§ 2

1. Zarząd Główny konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W skład Zarządu Głównego wchodzi również prezes-elekt.
2. Posiedzenie to odbywa się pod przewodnictwem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów w czasie przerwy obrad Zgromadzenia.

§ 3

Zarząd Główny powołuje spośród członków zwyczajnych redaktora naczelnego „Psychiatrii Polskiej” i na jego wniosek Komitet Redakcyjny „Psychiatrii Polskiej”.

§ 4

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku (§ 26 statutu). Zwołuje je prezes Zarządu Głównego.
2. Zawiadomienia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad posiedzenia otrzymują wszyscy członkowie Zarządu Głównego, co najmniej na 10 dni przed terminem wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z tematyką obrad.
3. W posiedzeniu Zarządu Głównego uczestniczą z głosem stanowiącym redaktor naczelny „Psychiatrii Polskiej” oraz przewodniczący Oddziałów i Sekcji Naukowych. Ich zastępcom uprawnienie to przysługuje tylko wtedy, gdy przewodniczący upoważni na piśmie do zastępowania go na posiedzeniu.

4. W posiedzeniu Zarządu Głównego mogą uczestniczyć, z głosem doradczym przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Zarządu Głównego.

§ 5

Posiedzeniu Zarządu Głównego przewodniczy prezes lub jeden z wiceprezesów.

1. Uchwały Zarządu Głównego - z wyjątkiem uchwał wymienionych w p. 3 - zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

2. Uchwała o wystąpienie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Delegatów o nadanie lub pozbawienie godności członka korespondenta bądź członka honorowego wymaga większości 4/5 liczby głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego.

3. Głosowanie może być jawne lub tajne, jeżeli tego zażąda choćby jeden członek Zarządu Głównego.

§ 6

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Zarządu Głównego. Protokół powinien zawierać nazwiska wszystkich uczestników, porządek i przebieg obrad oraz wszystkie zgłoszone wnioski i powzięte uchwały z podaniem liczby głosujących. Protokół należy udostępnić wszystkim członkom Zarządu Głównego, celem zgłoszenia uwag i zastrzeżeń.

§ 7

1. Członkom Zarządu Głównego wybranym przez Walne Zgromadzenie Delegatów przysługuje z kasy Towarzystwa zwrot kosztów przejazdu i diety według zasad obowiązujących przy wyjazdach służbowych.
2. Inni członkowie Zarządu Głównego (przewodniczący Oddziałów, Sekcji
i Komisji Naukowych) oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Zarządu Głównego mogą korzystać ze zwrotu kosztów w miarę zasobu środków posiadanych przez Zarząd Główny.
3. Zarząd Główny może dla dobra Towarzystwa, na wniosek skarbnika, uchwalić rozszerzenie lub ograniczenie tych uprawnień.

§ 8

1. Członkowie Zarządu Głównego wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów w liczbie 12 osób stanowią Prezydium Zarządu Głównego.

2. Prezydium Zarządu głównego zwołuje prezes między posiedzeniami Zarządu Głównego, w celu załatwienia spraw nie cierpiących zwłoki.

§ 9

1. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku.
2. Do prawomocności uchwał Prezydium niezbędna jest obecność prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz dwóch członków Prezydium.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Uchwały Prezydium podjęte w sprawach należących do kompetencji Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 10

Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności, wyznaczony przez niego wiceprezes, kieruje działalnością Zarządu Głównego zgodnie
z postanowieniami statutu i regulaminów oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu Głównego. Reprezentuje on Zarząd Główny na zewnątrz i działa w jego imieniu.

§ 11

Wiceprezesi opiekują się poszczególnymi dziedzinami działalności Towarzystwa według podziału zadań i wytycznych ustalonych przez Zarząd Główny.

§ 12

Sekretarz Zarządu Głównego:

1/ prowadzi archiwum oraz przechowuje pieczęcie Towarzystwa,
2/ sporządza protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego i Zarządu Głównego,
3/ prowadzi i przechowuje korespondencje Zarządu Głównego,
4/ prowadzi i uzupełnia ewidencję członków, ich kartotekę i okresowe wykazy,
5/ prowadzi i uzupełnia wykazy Zarządu Głównego, Sekcji i Komisji Naukowych,
6/ redaguje sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Towarzystwa,
7/ czuwa na prawidłowością prac biura Zarządu Głównego.

§ 13

1. Skarbnik Zarządu Głównego:
1/ przyjmuje, przechowuje i wypłaca kwoty pieniężne związane z działalnością Towarzystwa
2/ prowadzi i przechowuje korespondencję Zarządu Głównego w sprawach finansowych,
3/ nadzoruje działalność księgowego,
4/ składa na posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności finansowej.
2. Skarbnik jest obowiązany przechowywać środki finansowe Towarzystwa na rachunku rozliczeniowym w Narodowym Banku Polskim, w PKO lub w innym banku.

§ 14

Dla realizacji swych zadań Zarząd Główny może doraźnie powoływać do zespołów roboczych biegłych - specjalistów po uzgodnieniu z nimi wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi.

§ 15

Niniejszy regulamin przyjęło Walne Zgromadzenie Delegatów w Poznaniu uchwałą z dnia 26 kwietnia 1992 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone przez Walne Zgromadzenie Delegatów w Bydgoszczy w dniu 3 czerwca 1998 r. i obowiązuje od tej daty.

Reklama
(0)
Komentarze