Zaloguj
Reklama

Sprawdź, jak ważna jest psychoterapia w epizodach depresji poudarowej

Sprawdź, jak ważna jest psychoterapia w epizodach depresji poudarowej
Fot. shutterstock
(0)

Udar mózgu jest nagłym epizodem niedokrwienia wskutek którego dochodzi do szeregu patologicznych zmian w organizmie człowieka oraz do zaburzeń funkcjonowania. Jest to niezwykle groźne zdarzenie, niejednokrotnie prowadzące do śmierci lub powodujące ciężką niepełnosprawność. Osoby po przebytym udarze często nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, co przyczynia się do znacznego spadku jakości ich życia oraz do rozwoju depresji poudarowej, która obniżając motywację, spowalnia proces rehabilitacji.

Reklama

Zwraca się także uwagę na maskowanie objawów depresji, zrzucając wiele z dolegliwości czy obecnych stanów na karb samego udaru i związanych z nim powikłań neurologicznych, takich jak afazja, zaburzenia psychoruchowe, zaburzenia apetytu czy anozognozja.

Ponadto trwają rozważania nad określeniem, od którego momentu można określić cierpienie psychiczne jako nadreaktywne w stosunku do danej sytuacji, czyli kiedy dolegliwości psychiczne są adekwatne do stanu fizycznego, a kiedy przestają być normalną reakcją, a stają się manifestacją objawów depresji [1].

Farmakoterapia czy psychoterapia?

Zdecydowana większość literatury specjalistycznej traktuje głównie o skuteczności farmakoterapii i środków farmakologicznych, pozostawiając psychoterapię na uboczu. Jednak warto zauważyć, że wielokrotnie wspomina się o psychoterapii jako środku wspomagającym leczenie depresji u osób, u których nie stwierdzono uszkodzeń mózgu. Niestety nie ma możliwości zastosowania oddziaływań psychoterapeutycznych u wszystkich osób dotkniętych udarem i cierpiących na depresję głównie ze względu na ograniczoną sprawność intelektualną [1].

Dotychczas niewielka liczba publikacji jasno określa i bada skuteczność psychoterapii u pacjentów z depresją poudarową. Analizy, jakie poczynili niektórzy autorzy, wskazują na niski wpływ oddziaływań psychoterapeutycznych w toku prowadzonej farmakoterapii oraz niewielki wpływ o charakterze prewencyjnym w kontekście ryzyka pojawienia się depresji poudarowej. Należy jednak mieć na uwadze, że badania, jakie dotychczas były prowadzone nad tym tematem, nie miały dużego zasięgu oraz nie obejmowały dużej ilości osób [1].

Stosunkowo niedawno, gdyż dopiero w roku 2007, American Stroke Association, poszerzając analizy i badania, wskazało wytyczne, jakimi należy się kierować w toku działań zapobiegawczych oraz prewencyjnych. Od tego czasu liczba badań, a w związku z tym i prac naukowych dotykających problemu psychoterapii u osób z depresją poudarową, znacznie wzrosła, choć w dalszym ciągu materiał badawczy jest niewielki [1].

Aby rozważyć skuteczność obydwu metod, konieczne jest zestawienie ich wad i zalet w kontekście skuteczności terapii depresji poudarowej. Literatura specjalistyczna, uznawana w tej dziedzinie za podstawę, mówi o profilaktycznym stosowaniu środków psychotropowych u osób, które są jedynie zagrożone wystąpieniem depresji poudarowej, jednak taki rodzaj postępowania u wielu lekarzy budzi pewne wątpliwości etyczne i moralne, głównie ze względu na powikłania i skutki uboczne, jakie niesie za sobą stosowanie tego rodzaju substancji. Dlaczego więc nie stosować psychoterapii na szerszą skalę? Gdyż na chwilę obecną jest to metoda, która nie jest zbadana i nie ma jasnych dowodów na jej skuteczność. Niewielka ilość publikacji w literaturze specjalistycznej jest dowodem na to, że jest to metoda przede wszystkim pochłaniająca dużo czasu, a same jej skutki mogą być nawet bardzo odroczone w czasie. Kolejną trudnością jest specjalistyczny i wykwalifikowany personel, który wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego, a zatem również i nakładów finansowych. Innym utrudnieniem, a w zasadzie ograniczeniem jest fakt, że nie u każdego pacjenta po udarze, można zastosować psychoterapię, gdyż jej podstawowym wymaganiem jest sprawność funkcji poznawczych, co w przypadku osób po przebytym udarze może być uszkodzone [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] H. M. Wichowicz, L. Puchalska, A. Rybak-Korneluk, M. Puchalska: Miejsce psychoterapii w prewencji i leczeniu depresji poudarowej.„Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2018, 18 (1), s. 56–60.
    [2] A. Kuczyńska-Zardzewiały, A. Członkowska: Co należy wiedzieć o udarze mózgu. Poradnik dla pacjentów, ich rodzin i wszystkich zainteresowanych.
    [3] F. Raciborski, M. Gujski: Udary mózgu– rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie. Raport Instytutu Ochrony Zdrowia. Warszawa 2016.
    [4] B. Lelonek, G. Wiraszka: Depresja – współczesny problem zdrowia psychicznego i zagrożenie cywilizacji. W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. T. II, Red. K. Kowalczuk, E. Krajewska-Kuła. Białystok 2016, s. 16-31.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze