Zaloguj
Reklama

Uzależnienie

Uzależnienie
Fot. medforum
(0)

Uzależnienie to przyjmowanie różnych substancji pogarszających funkcjonowanie lub samopoczucie człowieka. Przyjmowanie większości z nich może powodować poważne komplikacje psychiatryczne i somatyczne. Jak postępować z osobą uzależnioną?

Reklama

Rodzaje zależności

Wyróżnia się dwa rodzaje zależności: psychiczną i fizyczną. O psychicznej mówimy, kiedy człowiek ma trudności w przezwyciężeniu chęci przyjmowania jakiejś substancji działającej na psychikę (w psychiatrii nazywamy je substancjami psychoaktywnymi). Zależność fizyczna różni się od psychicznej występowaniem zjawiska tolerancji lub objawów abstynencyjnych. Tolerancja oznacza konieczność przyjmowania coraz większej dawki substancji psychoaktywnej, ponieważ poprzednio przyjmowana już nie działa. Objawy abstynencyjne pojawiają się po przerwaniu przyjmowania środka uzależniającego i z powodu ich nieprzyjemnego charakteru są zwykle powodem ponownego przyjmowania środka. Zarówno zjawisko tolerancji jak i objawy abstynencyjna są objawem przyzwyczajenia się mózgu do stałej obecności substancji psychoaktywnej we krwi.

Postępowanie z osobą uzależnioną od alkoholu lub narkotyków

Zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 12.09.1996 osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają porządek publiczny mogą być poddane przymusowemu leczeniu odwykowemu. O konieczności takiego leczenia powiadamia się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Radzie Gminy. Komisja ta kieruje sprawę do sądu rejonowego; na zlecenie sądu osoba zgłaszana do przymusowego leczenia jest poddawana badaniu przez biegłego psychiatrę a następnie wydaje postanowienie. Jeżeli sąd uzna konieczność leczenia, osoba w stosunku do której wydano nakaz może być doprowadzona do zakładu leczniczego pod przymusem. Leczenie może trwać do 2 lat.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z 24.04.1997 leczenie odwykowe osoby uzależnionej od narkotyków jest dobrowolne. Tylko osoba poniżej 18 r.ż. na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna sąd rodzinny może skierować na przymusowe leczenie i rehabilitację na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze