Zaloguj
Reklama

Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane – nowa kategoria

Autorzy: Krzysztof Małyszczak, Sławomir Sidorowicz
Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane – nowa kategoria
Fot. ojoimages
(5)

Obowiązująca w Polsce od 1997 r. 10 wersja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) narzuciła nowe, pod wieloma względami, podejście do rozpoznawania zaburzeń lękowych i depresji.

Reklama
Arykuł ukazał się w:
Wiadomosci Psychiatryczne
Urban & Partner Wrocław

Mixed anxiety and depressive disorder – the new diagnostic
category


Streszczenie:
Obowiązująca w Polsce od 1997 r. 10 wersja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) narzuciła nowe, pod wieloma względami, podejście do rozpoznawania zaburzeń lękowych i depresji. W miejsce nerwic wprowadzono zaburzenia lękowe i podano ich dokładne kryteria diagnostyczne. Zrezygnowano z podziału na depresję endogenną i psychogenną, wprowadzając jedną definicję epizodu depresyjnego. Wśród kryteriów diagnostycznych depresji pominięto lęk uznając, że jest on objawem odrębnych zaburzeń. Otworzyło to nowe pole badań nad współwystępowaniem symptomatologii lękowej i depresyjnej. W miarę zbierania danych klinicznych i epidemiologicznych, sposób widzenia współwystępowania zaburzeń lękowych i depresji zmieniał się od traktowania ich jako oddzielne, odmiennie leczone zaburzenia, poprzez uznanie częstego współwystępowania, aż do akceptacji podprogowego współwystępowania objawów lękowych i depresyjnych. Wyrazem tego jest wprowadzenie nowej kategorii diagnostycznej w ICD-10 o nazwie zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane (z.d.l.m.) oraz umieszczenie w dodatku DSM-IV mieszanego zaburzenia lękowo--depresyjnego (mixed anxiety and depression, MAD) jako próbnej kategorii diagnostycznej, która wymaga dalszych badań. Pomimo podobieństwa nazw, opisy kliniczne z.d.l.m. i MAD znacznie się różnią. Według ICD-10 kategoria ta może być stosowana w odniesieniu do pacjentów, u których obecne są objawy lękowe i depresyjne o niewielkim nasileniu oraz objawy wegetatywne (drżenie, kołatanie serca, suchość w ustach, zaburzenia żołądkowe itp.). Autorzy DSM-IV podali natomiast kryteria diagnostyczne MAD, zawierające listę 10 objawów (utrudnienia koncentracji uwagi, nadwrażliwość, poczucie beznadziejności, poczucie bezwartościowości, zmęczenie, zaburzenia snu, przewidywanie najgorszego, martwienie się, drażliwość, płaczliwość). Kryteria z.d.l.m. wg ICD-10 i MAD wg DSM-IV odnoszą się do koncepcyjnie różnych, chociaż prawdopodobnie ściśle ze sobą związanych zaburzeń: mieszanego, niespecyficznego zespołu depresyjno-lękowego, oraz niespecyficznego zespołu neurotycznego, o charakterze zaburzenia osobowości.
Słowa kluczowe: lęk, depresja
 
 
fot. pantherstock
 
AbstractThe ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders has greatly changed a way of diagnosing anxiety disorders and depression. A concept of neurosis was cut down, and several specific anxiety disorders were introduced instead. Also a new, homogenous definition of depression was developed with no anxiety as a symptom and with no divide between endogenous depression and psychogenic depression. Separation of depressive and anxiety symptoms led to carry out many studies on comorbidity of anxiety disorders and depression and their symptoms as well. While getting experimental data, a point of view on anxiety disorders and depression got changed from viewing them as discrete entities, with discrete treatments, through comorbid point of view, to acceptation mixtures of anxiety and depressive symptoms even subsyndromal. Those changes led to include a new mixed anxiety and depressive disorder into ICD-10 classification and to include mixed anxiety depression in the DSM-IV appendix for proposed diagnostic categories that need further study. In spite of similarities between names of those two new disorders, the criteria sets are different. The ICD-10 mixed category should be used when symptoms of both anxiety and depression are present, but are insufficiently severe to justify a separate diagnosis. Some autonomic symptoms must be present, such as tremor, palpitations, dry mouth, stomach churning etc. DSM-IV propose a set of 10 symptoms: difficulty concentrating, hypervigilance, hopelessness, feelings of worthlessness, fatigue, sleep disturbance, anticipating the worst, worry, irritability, easily moved to tears. Thus the ICD-10 and the DSM-IV criteria on mixed anxiety depressive disorder refer to different, though firmly tied psychopathological states: nonspecific mixed anxiety depression, and nonspecific neurotic syndrome, similar to personality disorder.
Key words: anxiety, depression

 
Reklama
(5)
Komentarze