Zaloguj
Reklama

Zatrudnienie przejściowe – przymierzanie się do rynku pracy. Domów Pod Fontanną ciąg dalszy

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Zatrudnienie przejściowe – przymierzanie się do rynku pracy. Domów Pod Fontanną ciąg dalszy
Fot. www.wdpf.org.pl
(5)

"Praca (…) dla wielu z nas ma ona znaczenie pierwszorzędne, dla innych – przynależy po prostu do współczesnej kultury, w której przychodzi nam odnaleźć swoje miejsce. Niezależnie od wszystkiego – chodzi o to, by decyzja o podjęciu lub nie podjęciu zatrudnienia była pozytywnym, świadomym wyborem osoby zainteresowanej, a nie tragiczną rezygnacją dokonaną w poczuciu braku jakichkolwiek możliwości."

Reklama

Praca (…) dla wielu z nas ma ona znaczenie pierwszorzędne, dla innych – przynależy po prostu do współczesnej kultury, w której przychodzi nam odnaleźć swoje miejsce. Niezależnie od wszystkiego – chodzi o to, by decyzja o podjęciu lub nie podjęciu zatrudnienia była pozytywnym, świadomym wyborem osoby zainteresowanej, a nie tragiczną rezygnacją dokonaną w poczuciu braku jakichkolwiek możliwości.
Właśnie w poszukiwaniu takiej formy zatrudnienia, która łączyłaby cechy zwykłej pracy na rynku z pewną elastycznością dla indywidualnych możliwości i ograniczeń osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym, domy-kluby wypracowały model „zatrudnienia przejściowego”.


(Zespół redakcyjny Warszawskiego Domu Pod Fontanną)

Model zatrudnienia przejściowego jest mocno zakorzeniony w koncepcji domów-klubów typu Fountain Houses. Praca jest wartością, która powinna być dostępna dla każdego, niezależnie od wynikającej ze stanu zdrowia sprawności. Z kilkuletnich doświadczeń Warszawskiego Domu Pod Fontanną wynika, że we wszystkich środowiskach społecznych są ludzie, dla których integracja społeczna jest istotną i realną wartością. Co ważne – nie brakuje ich również wśród pracodawców i zespołów pracowników poszczególnych branż i przedsiębiorstw.

Członkowstwo w domu-klubie, współodpowiedzialność za jego funkcjonowanie, podejmowanie w nim konkretnych zadań i ról, wreszcie bierny i czynny udział w zajęciach edukacyjnych i szkoleniach – wszystko to pomaga przygotować się do pracy na rynku i podjąć świadomą decyzję o poszukiwaniu konkretnego zatrudnienia. Wielu osobom, zwłaszcza tym, które na wiele lat przerwały pracę lub nigdy jej nie podjęły, bardzo potrzebna jest możliwość „przymierzenia się” do rynku pracy, czyli właśnie zatrudnienie przejściowe. Pozwala ono zetknąć się z realiami pracy, podjąć pełną odpowiedzialność za wykonywane zadania, dając jednak prawo do niepowodzenia i zapewniając wsparcie w razie jakichkolwiek trudności. Ze statystyk o zasięgu światowym wynika, że 40-60% członków domów-klubów po mniej więcej dwóch latach zatrudnienia przejściowego uzyskuje stałe, niezależne miejsce pracy.

Jeśli chodzi o jakość pracy wykonywanej przez członków domów-klubów, zatrudnienie przejściowe podlega zwykłym prawom rynku. Pracodawca nie powinien zaniżać swoich oczekiwań i standartów odnośnie pracy wykonywanej przez osobę zatrudnioną w ramach tego modelu zatrudnienia. Za realizację zatrudnienia odpowiadają wszystkie zaangażowane strony: pracownik, pracodawca i dom-klub. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej rzetelnie pracy. Założenia te są niezwykle ważne, gdyż tylko praca, co do której sensu i wartości jest się przekonanym, daje prawdziwą satysfakcję, mobilizuje do wysiłku i podejmowania nowych, trudniejszych zadań. Praca przejściowa ma pełnić funkcję fundamentu dla ewentualnych poszukiwań samodzielnej, pełnoetatowej pracy.

Tym, co różni zatrudnienie przejściowe od zwykłych miejsc pracy, są specyficzne zasady organizacji pracy: czas pracy dostosowany do możliwości konkretnego pracownika, zgoda na zastępstwo w razie gorszego samopoczucia pracownika lub, gdy jest to konieczne, na udzielenie pracownikowi pomocy przez pracownika domu-klubu. Pracodawca powinien traktować osobę zatrudnianą w ramach modelu pracy przejściowej jako osobę zaczynającą zdobywać swoje doświadczenie zawodowe i wymagać od niej na początku jedynie obowiązkowych umiejętności związanych z tą pracą.

Tworzenie stanowiska pracy przejściowej zaczyna się od nawiązania przez dom-klub współpracy z konkretnym pracodawcą. Nie ma znaczenia wielkość firmy – członkowie domów-klubów mogą być zatrudniani zarówno w małych, kilkuosobowych firmach, jak i w dużych korporacjach czy urzędach. Pracodawcę trzeba przekonać, że domowi-klubowi zależy na korzyściach firmy tak samo jak samemu pracodawcy oraz że rekomendowani przez dom-klub członkowie mogą być dobrymi pracownikami i warto ich zatrudnić właśnie z tego powodu, nie zaś wyłącznie w oczekiwaniu dofinansowań czy innych przywilejów ekonomicznych przewidzianych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Model zatrudnienia przejściowego jest uruchamiany tylko, jeśli wśród członków domu-klubu znajdą się osoby, które spełniają oczekiwania potencjalnego pracodawcy.

Niezwykle istotną rolę w procesie zatrudnienia przejściowego ma do spełnienia pracownik domu-klubu. To on jako pierwszy pracuje w danym miejscu zatrudnienia przejściowego, poznając stawiane przez pracodawcę wymagania i otoczenie. Zdobytą wiedzę i umiejętności stara się potem jak najlepiej przekazać członkom domu-klubu, którym towarzyszy również w początkowym okresie ich zatrudnienia. Pracownik domu-klubu jest pomocnikiem obu stron – zarówno pracodawca, jak i zatrudniony członek domu-klubu, zwracają się do niego w razie zaistnienia trudnych czy niepokojących sytuacji.

Ogromne znaczenie, często przesądzające o powodzeniu zatrudnienia przejściowego, ma społeczny aspekt podejmowania pracy przez członków domu-klubu. Fakt przebycia kryzysu psychicznego i bycia członkiem domu-klubu nie jest ukrywany. W przełamaniu ewentualnych obustronnych lęków pomaga zazwyczaj wyjaśnienie jakie dolegliwości czy niespodziewane zachowania mogą pojawić się w trakcie pracy i poproszenie najbliższych współpracowników o taką czy inną reakcję w razie ich wystąpienia. Dobrze by pracodawca, oczywiście na prośbę zatrudnianego członka domu-klubu, przyjaźnie nastawił zespół do nowej osoby, opowiadając o jej, być może nieco odmiennym od typowego życiorysie. Zatrudniana osoba powinna jednak wcześniej, wspólnie z pracownikiem domu-klubu, szczegółowo ustalić zakres informacji, które zostaną podane pracodawcy i najbliższym współpracownikom.

Zatrudnienie przejściowe daje możliwość pracy w wymiarze 15-20 godzin tygodniowo – standardowe miejsce pracy przejściowej jest odpowiednikiem połowy etetu (dwie osoby zatrudnione w ramach modelu pracy przejściowej pracują na jeden etat). Wszystkie miejsca pracy są okresowe i mogą trwać od 3 do 9 miesięcy. Dom-klub stara się zapewnić członkom możliwość spróbowania swoich sił w kilku pracach. Dzięki temu zaczynają oni wierzyć we własne siły, nabywają umiejętności interpersonalnych, a przede wszystkim zdobywają doświadczenie zawodowe i referencje od kolejnych pracodawców. Wszystko to zwiększa ich szanse na uzyskanie w przyszłości niezależnego zatrudnienia. Nieudane próby nie są postrzegane jako porażka, ale jako część procesu edukacji i rehabilitacji. Osoby, którym nie powiodło się w jakimś miejscu pracy przejściowej są zachęcane do kontynuowania swoich dążeń zawodowych poprzez kolejne próby w innych miejscach zatrudnienia przejściowego. Dom-klub wspiera swoich członków również wtedy, gdy się usamodzielnią i podejmą niezależną pracę w pełnym wymiarze czasu. Nawet wtedy mogą nadal korzystać z takich ofert domu-klubu, jak poradnictwo dotyczące przysługujących uprawnień, spraw mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, kwestii finansowych, prawnych, a także problemów osobistych. Mogą też uczestniczyć w wieczornych i weekendowych zajęciach organizowanych przez dom-klub.

Opracowano npdst. tekstów zawartych w biuletynie „Domy-kluby „Pod Fontanną” i zatrudnienie przejściowe”, wydanym przez zespół redakcyjny Warszawskiego Domu Pod Fontanną, (00-153 Warszawa, ul. Nowolipki 6a; tel. 022 636 55 89 lub 022 802 00 07; email: [email protected]).

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze