Zaloguj
Reklama

CBOS: Bezrobotni o swoim położeniu życiowym

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Bezrobotni o swoim położeniu życiowym
Fot. Shutterstock
(0)

Większość Polaków pozostających bez pracy (67%) jest dotknięta długoterminowym bezrobociem: 50% nie ma pracy dłużej niż dwa lata, a 17% – od roku do dwóch lat. Pozostałe osoby (32%) są bezrobotne krócej niż rok.

Reklama

Bezrobotni w większości (70%) są zarejestrowani w urzędzie pracy, natomiast tylko jedna szósta (17% – o 5 punktów więcej niż przed rokiem) pobiera zasiłek.

W ostatnim roku wzrósł odsetek bezrobotnych utrzymujących się z zasiłku (z 12% do 20%) i pomocy opieki społecznej lub instytucji charytatywnych (z 12% do 16%), nadal jednak najczęściej pozostają na utrzymaniu rodziny (76%) lub żyją z dorywczych prac zarobkowych (40%).

Wśród konsekwencji bezrobocia osoby bez pracy najczęściej wymieniają brak pieniędzy (90%), konieczność pozostawania na czyimś utrzymaniu (85%) i proszenia o pomoc (63%), ubożenie rodziny, utratę szans rozwoju zawodowego (74%). Systematycznie nasila się w tej grupie poczucie bezradności (z 56% w roku 2001 do 66% w 2003 i 71% obecnie). Częstsze niż przed rokiem jest poczucie nadmiaru czasu (wzrost z 59% do 68%). Więcej osób wskazuje na nieporozumienia w rodzinie (wzrost z 36% do 43%). Zmalała liczba bezrobotnych doświadczających utraty przyjaciół (z 27% w 2003 do 15%) i osłabienia swojego autorytetu w rodzinie (z 17% do 14%).

Bezrobotni najczęściej znajdują oparcie w rodzinie (82%) oraz w kręgu przyjaciół, kolegów, znajomych (62%), rzadziej wśród sąsiadów (38%), w parafiach, kościelnych organizacjach charytatywnych (26%). W ostatnim roku wzrosła niechęć do bezrobotnych w instytucjach opieki społecznej (z 16% do 21%) i urzędach pracy (z 14% do 23%).

Zdecydowana większość bezrobotnych (83%) deklaruje, że obecnie poszukuje pracy, a 17% nie podejmuje takich starań.

Bezrobotni poszukujący pracy gotowi są nauczyć się nowego zawodu (91%), dojeżdżać poza miejsce zamieszkania (87%), podjąć pracę nisko płatną i niezgodną z kwalifikacjami (74%), pracować za granicą (56%). Jednak tylko co trzeci (33%) zgodziłby się dla otrzymania pracy zmienić miejsce zamieszkania.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze