Zaloguj
Reklama

Europejski wskaźnik integracji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi (Mental Health Integration Index) 2014

Lekarz wypisujący kartę pacjenta
Fot. Panthermedia
Lekarz wypisujący kartę pacjenta
(5)

Mental Health Integration Index został opublikowany w dniu 08 października 2014 i nosi on podtytuł „zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi – porównanie 30 krajów europejskich”.

Reklama

Zapoznając się z tym materiałem należy sobie przede wszystkim zdać sprawę, że nie jest to porównanie sprawności działania i dostępności systemów psychiatrycznej opieki zdrowotnej na teranie Europy. Mental Health Integration Index nie opisuje jak dobrze lub jak źle działa psychiatryczna publiczny system ochrony zdrowia, lecz stawia sobie inny cel – opis stopnia integracji osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku. Opracowując Wskaźnik zogniskowano się na takich tematach jak prawa człowieka, stygmatyzacja, możliwość życia w pełnej rodzinie oraz możliwość zatrudnienia – innymi słowy na opisie działań krajów europejskich na rzecz integracji do społeczeństwa i do pracy zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Index został opracowany przez The Economist Intelligence Unit (EIU) i objął 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegię i Szwajcarię. Opracowanie indeksu została zamówione i było sponsorowane przez Janssen Pharmaceutica NV, (część Janssen Pharmaceutical Companies, Johnson & Johnson).
 

Porównanie krajów w oparciu o Index zostało opracowane na podstawie 18 unikalnych wskaźników, które skupiały się na stopniu zaangażowania rządów i społeczeństw w integrację osób z zaburzeniami psychicznymi oraz siedmiu wskaźników „drugiego planu”. Te 18 podstawowych wskaźników może być zgrupowanych w cztery kategorie:

- środowisko – opisuje obecność lub brak polityki społecznej i warunków pozwalających osobom z zaburzeniami psychicznymi korzystać ze stabilnych warunków zamieszkania i życia rodzinnego; obejmuje takie wskaźniki jak proporcję łóżek/miejsc w opiece środowiskowej i szpitalnej, dostępność mieszkań chronionych i zasiłki dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- dostępność – odnosi się do polityki lub braku polityki dotyczącej dostępu osób z zaburzeniami psychicznymi do opieki zdrowotnej i opieki społecznej; w tej kategorii mieści się między innymi dostępność do fachowych pracowników ochrony zdrowia, dostępność do leków refundowanych, opieki środowiskowej i domowej, a także programy profilaktyczne

- możliwości – ten element wskaźnika opisuje obecność lub brak polityki odnoszącej się do zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi: pozyskania pracy, utrzymania pracy i warunków pracy wolnych od dyskryminacji

- regulacje – opisują politykę zmierzającą do przeciwdziałania stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi – kampanie społeczne odnoszące się do świadomości chorób psychicznych i zachęcanie/włączanie osób z zaburzeniami społecznymi do udziału w podejmowaniu decyzji społecznych
 

Lista wskaźników została opracowana przez panel ekspertów:

 • Prof. Peter Huxley – Bangor University, Wales

 • Kevin Jones – sekretarz generalny European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI)

 • Pedro Montellano – prezydent Global alliance of Mental Illness Advocacy Networks (GAMIAN)

 • Sławomir Murawiec – współorganizator Konferencji European Mental Health Systems Network we współpracy z European Health Management Association (EHMA)

 • Stephanie Saenger – prezydent Council of Occupational Therapist for the European Countries (COTEC)
   

Zdaniem komitetu wykonawczego opracowującego Wskaźnik Niemcy, które są na pierwszym miejscu w opublikowanej liście stanowią zaskoczenie i wcale nie oczekiwano, że zajmą najwyższą pozycję. Jednak silny system opieki zdrowotnej oraz hojny system opieki społecznej mają wiele cech, które okazują się przydatne dla efektywnej integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Bardziej w zgodzie z powszechnymi opiniami lokują się kraje tuż za Niemcami – takie jak Wielka Brytania i kraje skandynawskie – posiadające w Europie opinię dobrze radzących sobie na tym polu. Kraje z południa i południowego wschodu Europy osiągnęły najniższe pozycje w rankingu, co nie wynika bynajmniej wyłącznie z historii obarczonej przynależnością do bloku komunistycznego (Estonia jest na 8-ej pozycji) lecz bardziej z długiej tradycji zaniedbywania osób z zaburzeniami psychicznymi.
 

Autorzy Wskaźnika odnoszą się w jego omówieniu także do wielu innych aspektów sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkających w Europie, i zauważają że „Europa jako całość jest dopiero na wczesnych etapach drogi od opieki opartej na instytucjach do opieki opartej na środowisku.”

 

Całe opracowanie Mental Health Integration Index jest dostępne pod adresem:

http://www.janssen.ie/sites/stage-janssen-ie.emea.cl.datapipe.net/files/FINAL%20WHITE%20PAPER%20-%20PHIRPSY10140001_v1.0.pdf

 

Całkowita ocena 30 krajów europejskich jeśli chodzi o wskaźnik integracji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi (Mental Health Integration Index) 2014 (mapa).

Źródło: The Economist Intelligence Unit

 

Całkowita ocena 30 krajów europejskich jeśli chodzi o wskaźnik integracji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi (Mental Health Integration Index) 2014.

Źródło: The Economist Intelligence Unit

 

Poniższa tabela prezentuje następujące elemnty wchodzace w skład Mental Healt Integration Index:

 • całkowita ocena - Polska jest na miejscu 15
 • środowisko- zapewnienie stabilnego zamieszkania i rodziny – Polska jest na miejscu 13
 • dostępność – łatowść dostepu do usług zdrowotnych – Polska na miejscu 21
 • możliwości – poprawa w zakresie pracy i edukacji – Polska na miejscu 9
 • regulacje – redukcja stygmatyzacji -Polska jest na miejscu 10

 

Źródło: The Economist Intelligence Unit

 

Opracowanie Sławomir Murawiec

Reklama
(5)
Komentarze