Zaloguj
Reklama

Informacja nt. zadań NPOZP realizowanych przez urzędy centralne w latach 2011- 2012

Ministerstwo Zdrowia
Fot. medforum
Ministerstwo Zdrowia
(5)

Na podstawie opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia "Informacji o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2011 roku" oraz "Informacji …  w 2012 roku"

Reklama

2. MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno zrealizować w latach 2011-2012 9 zadań – wszystkie ujęte w celu 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

 

W roku 2011 MEN nie zrealizowało 8 z 9 zadań (jedyne zadanie wykonane – to ustalenie priorytetów). W roku 2012, liczba zadań niezrealizowanych zmalała do 4  następujących:  

1. opracowanie i realizacja programu zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży (1.2.1.; 1.2.2.)

2. organizowanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw zdrowia kampanii
informacyjnych i społecznych motywujących środowisko szkolne i pozaszkolne do integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi (1.3.1.)

3. opracowanie programu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego w jednostkach działających w systemie oświaty (1.4.1.)

 

3. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W latach 2011-2012 MPiPS powinno zrealizować 10 zadań, (z celu 1 4 zadania i  z celu 2 –  6 zadań)

W roku 2011 Ministerstwo nie zrealizowało 7 z 9 zadań, ale po roku 2012 liczba niezrealizowanych zadań zmalała do 4 następujących:

1. ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego w dziedzinie polityki społecznej i w środowisku pracy (1.1.1.);

2. przegląd obowiązujących regulacji prawnych pod kątem przeciwdziałania nietolerancji, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu w środowisku pracy (1.3.1.);

3. przegląd regulacji prawnych dotyczących pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod kątem ułatwienia współpracy ze środowiskowo zorientowaną psychiatryczną opieką zdrowotną (2.2.1.);

4. przegląd regulacji prawnych i wprowadzenie rozwiązań koniecznych do rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi (2.3.1.).

 

Minister Pracy I Polityki Społecznej – jako jedyny resort  – nie wywiązało się z pierwszego zadania (1.1.1.) tj.: ustalenia priorytetów promocji zdrowia psychicznego.

Reklama
(5)
Komentarze