Zaloguj
Reklama

Konkurs - pieniądze dla organizacji pozarządowych

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Konkurs - pieniądze dla organizacji pozarządowych
Fot. Shutterstock
(0)

Na podstawie Ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30 czerwca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 55 poz. 662) wojewoda mazowiecki ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu spraw społecznych oraz podaje do wiadomości procedurę składania ofert.

 

Reklama

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
- organizacje pozarządowe nie nastawione na zysk (stowarzyszenia, fundacje)
- Kościoły i związki wyznaniowe

OBSZAR I: Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych
Priorytetowo traktowane będą partnerskie inicjatywy podejmowane przez istniejące w danej społeczności aktywne jednostki, organizacje i instytucje, które działają na rzecz rozwoju ich społeczności lub chcą takie działania podjąć a swoją działalnością obejmują następujące kwestie:
1. Wspieranie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich i samopomocowych, zajmujących się rozwiązywaniem lokalnych problemów społecznych;
2. Umożliwienie mieszkańcom podejmowania decyzji dotyczących jakości ich życia;
3. Wykorzystanie przez aktywne lokalne społeczności istniejących modeli rozwiązywania problemów społecznych;
4. Tworzenie wsparcia dla specjalistów rozwiązujących problemy społeczne specyficzne dla danej społeczności.

OBSZAR II: Zapobieganie i zwalczanie marginalizacji grup upośledzonych społecznie oraz rozwiązywanie konkretnych palących problemów społecznych.
Priorytetowo traktowane będą inicjatywy podejmowane na terenach niedoinwestowanych gospodarczo i społecznie, w szczególności wiejskich, obejmujące następujące kwestie:
1. Problematyka dzieci i młodzieży
2. Bezrobocie
3. Niepełnosprawność fizyczna
4. Niepełnosprawność intelektualna i choroby psychiczne
5. Problematyka kobiet
6. Przemoc w rodzinie
7. Problematyka osób starszych
8. Bezdomność
9. Uzależnienia, w tym alkoholizm

OBSZAR III: Tworzenie instytucjonalnego oparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych przez organizacje oferujące pomoc techniczną i doradczą organizacjom pozarządowym w zakresie dostarczania:
1. Bezpośredniej pomocy konsultacyjnej oraz innych usług (spotkań i szkoleń z udziałem specjalistów)
2. Pomocy w napisaniu konkretnego projektu
3. Komputerowej bazy danych o inicjatywach obywatelskich i wspierających je instytucjach
4. Informacji dotyczących źródeł finansowania inicjatyw pozarządowych
5. Informacji o inicjatywach samorządu terytorialnego

Maksymalna wielkość środków przeznaczonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na wykonanie zadań objętych konkursem: 1 760 000PLN.
Termin składania ofert: 5 marca 2004
Czas realizacji zadań: do 31 grudnia 2004

Wszystkie szczegóły dotyczące Konkursu na stronie: www.ngo.pl

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Portal Organizacji Pozarządowych

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze