Zaloguj
Reklama

List otwarty do Ministra Zdrowia

Autorzy: Przewodniczący Sekcji Psychofarmakoterapii
PTP
prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski

Konsultant Krajowy
w dziedzinie psychiatrii
prof. dr hab. med. Marek Jarema
List otwarty do Ministra Zdrowia
Fot. medforum
(5)

List Przewodniczącego Sekcji Psychofarmakoterapii PTP oraz Konsultanta Krajowowego w dziedzinie psychiatrii w sprawie wprowadzenie na listę leków refundowanych nowoczesnych leków przeciwpsychotycznych, tzw. leków II generacji.

Reklama

 

 

Warszawa, dnia 9 marca 2007 roku

List otwarty
do Ministra Zdrowia  

W imieniu chorych cierpiących na zaburzenia psychiczne zwracamy się z prośbą o wprowadzenie na listę leków refundowanych nowoczesnych leków przeciwpsychotycznych, tzw. leków II generacji. 

Chorzy na zaburzenia psychiczne, ich rodziny oraz środowisko psychiatrów polskich od wielu lat domagają się zmiany istniejącej sytuacji w zakresie dostępności chorych do nowoczesnego leczenia przeciwpsychotycznego. Sytuacja obecna sprawia, że jedynie dwa leki przeciwpsychotyczne II generacji (olanzapina i risperidon) są refundowane chorym na tzw. „schizofrenię lekooporną”. Od kilku lat żaden nowy lek przeciwpsychotyczny nie został wprowadzony na tę listę.

Jest to sytuacja nie satysfakcjonująca, z kilku powodów: 

 1. Pojęcie „schizofrenii lekoopornej” jest pojęciem nieprecyzyjnym, nie odpowiadającym obecnemu systemowi klasyfikacji chorób, nie zdefiniowanym. Taki stan stwarza duży margines dowolności, co do możliwości zakwalifikowania chorego do grupy „schizofrenia lekooporna” 
 2. Ograniczenie refundacji leków do „schizofrenii lekoopornej” sprawia, że spora grupa chorych na inną niż „lekooporna” schizofrenię, pozbawiona jest dostępu do nowoczesnych leków przeciwpsychyotycznych. Dotyczy to przede wszystkim chorych, którzy po raz pierwszy zachorowali na schizofrenię. 
 3. Ograniczenie refundacji leków do „schizofrenii lekoopornej” jest sprzeczne ze standardami leczenia zaburzeń psychicznych (np. niedawno opublikowanymi polskimi standardami leczenia schizofrenii) i nie występuje w regulacjach prawnych innych krajów Unii Europejskiej, w tym krajów, które niedawno stały się członkami Unii (np.  Czechy, Słowacja, Litwa, Rumunia, itd.). 
 4. Doświadczenia innych krajów, w których leki przeciwpsychotyczne II generacji są  dostępne bez ograniczeń, uczą, że taka polityka lekowa nie prowadzi do nadmiernego obciążenia finansowego systemu opieki zdrowotnej w tych krajach, a wręcz przeciwnie – pozwala na zaoszczędzenie środków wydatkowanych na tę opiekę, poprzez bardziej efektywne, a więc krótsze leczenie, szybszy powrót chorych do aktywnego życia, w tym do pracy zarobkowej i związanego z tym płacenia podatków. Zmniejsza się też długość i liczba hospitalizacji oraz liczba leków dodatkowych, jakie muszą przyjmować chorzy leczeni lekami klasycznymi.

Leczenie lekami przeciwpsychotycznymi II generacji daje szanse chorym na lepszą i długotrwałą poprawę, poprzez: 

 1. Szersze spektrum działania na objawy psychotyczne
 2. Korzystny wpływ na objawy afektywne w psychozach
 3. Korzystny wpływ na zaburzenia funkcji poznawczych
 4. Mniejsze ryzyko wystąpienia uciążliwych i długotrwałych objawów ubocznych
 5. Większą szansę na długotrwałą i dobrą współpracę chorych przy przyjmowaniu tych leków 

Dlatego zwracamy się z apelem do Pana Ministra i do Pana Prezesa o uwzględnienie powyższych postulatów i wprowadzenie na listę leków refundowanych następujących leków przeciwpsychotycznych II generacji (wymienione są w kolejności alfabetycznej): 

 • amisulpryd
 • aripiprazol
 • kwetiapina
 • olanzapina
 • risperidon
 • ziprasidon 

W imieniu środowiska psychiatrów polskich chcemy zapewnić, że podejmiemy wszelkie dostępne działania, które będą miały na celu rozpowszechnienie i przestrzeganie zasad leczenia zaburzeń psychotycznych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji. 

 

Przewodniczący Sekcji Psychofarmakoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski  
Konsultant Krajowy
w dziedzinie psychiatrii
prof. dr hab. med. Marek Jarema
Reklama
(5)
Komentarze