Zaloguj
Reklama

Obawy Polaków przed chorobami psychicznymi

Autorzy: Piotr Kurzac
Obawy Polaków przed chorobami psychicznymi
Fot. Panthermedia
(0)

Wg danych z najnowszego sondażu CBOS niemal 1/3 ankietowanych (29%) wymienia zaburzenia psychiczne wśród chorób postrzeganych jako największe zagrożenie. Nieco więcej (31%) podkreśla, że niekiedy obawia się o swe zdrowie psychiczne.

Reklama

Prawie ¾ ankietowanych uważa, że warunki życia w Polsce sprzyjają zwiększonej zachorowalności na zaburzenia psychiczne. Za najgroźniejsze czynniki uważają: bezrobocie (62%), kryzys rodziny (53%), nadużywanie środków odurzających (46%), biedę (37%), niepewność jutra (24%), nadmierne tempo życia (20%) i zaburzenia w relacjach interpersonalnych (17%).
Wg tych danych znaczna część społeczeństwa (69%) popiera stworzenie ukierunkowanego profilaktycznie i modernizacyjnie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPZOP). Aż 4/5 zgadza się na jego utworzenie, nawet gdyby wiązało się to z ograniczeniem wydatków na inne cele pożytku publicznego.
Sondaż przeprowadzono w dniach 6-9 czerwca br. na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1107 osób.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze