Zaloguj
Reklama

PARPA: konkurs ofert

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
PARPA: konkurs ofert
Fot. Pantherstock
(0)

PARPA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2004 zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W konkursie mogą brać udział podmioty, niebędące osobami fizycznymi i niezaliczane do sektora finansów publicznych, które na mocy postanowień statutowych są uprawnione do realizacji zadań z zakresu profilaktyki problemowej.

 

Reklama

Rodzaj zadania:
organizacja 3-dniowej ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej dla liderów grup Alateen

Adresaci:
członkowie grup samopomocowych dla dzieci alkoholików z terenu całej Polski

Cele:
1. propagowanie idei oraz programu Al-Ateen jako jednej z form pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
2. wspieranie rozwoju ruchu samopomocowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poprzez podnoszenie kompetencji liderów grup Al-Ateen i ich opiekunów

Program konferencji ma zawierać wykłady i warsztaty związane z istotą ruchu samopomocowego i istotnymi problemami młodzieży - adresatów projektu, zajęcia integracyjne oraz miting wspólnoty Alateen. W konferencji powinno uczestniczyć 100 osób.

Termin realizacji:
konferencja powinna odbyć się między 1.10.2004 a 15.12.2004

Preliminarz konferencji powinien obejmować:
• koszty dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć
• koszty zakwaterowania (2 noclegi) oraz wyżywienia (3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje) uczestników i prowadzących
• koszty materiałów konferencyjnych
• zwrot kosztów podróży wykładowców i prowadzących warsztaty
• koszty transportu (w przypadku konieczności przewiezienia uczestników do ośrodka)
• ubezpieczenie uczestników konferencji
• koszty pośrednie związane z organizacją i obsługą konferencji w wysokości do 7% kosztów bezpośrednich

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
24 000 PLN

Wzór oferty wraz z informacjami o załącznikach wymaganych dla spełnienia kryteriów formalnych jest dostępny na stronie www.parpa.pl oraz w siedzibie Agencji (ul. Szańcowa 25, Warszawa). Ofertę należy złożyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem Oferta Alateen, w siedzibie PARPA w terminie do 27 sierpnia 2004. Oferta, która wpłynie po wyżej wymienionym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełniona, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią firmową oferenta. Oceny oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora PARPA.

Warunkiem przyjęcia oferty programowej do finansowania jest spełnienie poniższych kryteriów:
• Kompletność dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji
• Uregulowana sytuacja formalno-prawna oferenta
• Odpowiednie zasoby kadrowe i materialne zapewniające prawidłową realizację zadań – kompetencje merytoryczne poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu potwierdzone odpowiednimi dokumentami
• Doświadczenie w realizacji podobnych zadań
• Profesjonalna obsługa finansowo-księgowa gwarantująca rzetelne rozliczanie realizowanych zadań
• Rzetelne i dobrze oceniane wykonywanie zadań realizowanych od co najmniej 3 lat
• Adekwatność projektu pod względem finansowym i zadaniowym do zakładanych celów i planowanych efektów
• Adekwatność założeń merytorycznych i rzeczowych projektu do planowanych kosztów jego realizacji, przygotowanych w oparciu o szczegółową kalkulację poszczególnych zadań

Zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru najlepszej oferty, spełniającej w największym stopniu określone konkursem kryteria.
Komisja dokona wyboru oferty w terminie do 6 września 2004.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PARPA

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze