Zaloguj
Reklama

Powstaje Komitet Organizacyjny Izb Psychologów

Autorzy: Bogusław Włodawiec
Powstaje Komitet Organizacyjny Izb Psychologów
Fot. medforum
(0)

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 773 z późn. zm.), oraz obowiązkiem powołania przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z istniejącymi ogólnopolskimi stowarzyszeniami zrzeszającymi psychologów i związkami zawodowymi psychologów Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów (art. 62 ust. 1 ustawy), Minister Pracy zaprasza ww. organizacje i związki do zgłaszania w terminie do dnia 14 lutego 2006 r. woli udziału w pracach zmierzających do powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.

Reklama

Zgodnie z ministerialną interpretacją ustawy, prawo do zgłaszania kandydatów mają wszelkie stowarzyszenia i związki zawodowe, które zrzeszają choćby jednego psychologa.

Zgłoszenia powinny być przesyłane na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa.

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, statut organizacji oraz informacje dotyczące ewentualnych kandydatów na członków Komitetu Organizacyjnego, zawierające dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dorobku naukowego.

Do zgłoszenia należy również dołączyć podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz, oświadczenie, zgodnie z którym organizacja spełnia przesłanki określone w art. 62 ust. 1 ustawy (wzór na stronach www.mps.gov.pl). Ministerstwo prosi także o podanie dokładnych danych teleadresowych.

Kontakt telefoniczny: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, telefon: (022) 661-16-44.


Zobacz także:
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=5&news_id=294
http://www.psychologia.net.pl/katalog.php?level=201

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze