Zaloguj
Reklama

Konkurs: program profilaktyki narkomanii

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Konkurs: program profilaktyki narkomanii
Fot. medforum
(0)

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2005 zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W konkursie mogą brać udział podmioty niebędące osobami fizycznymi i niezaliczane do sektora finansów publicznych, które na mocy postanowień statutowych są uprawnione do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rodzaj zadania:
Program profilaktyki narkomanii ukierunkowany na działania edukacyjno-informacyjne, realizowane w środowisku akademickim.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
70 000 PLN

Termin realizacji:
01.01.2005 - 30.12.2005

Wzór oferty wraz z informacjami o załącznikach wymaganych dla spełnienia kryteriów formalnych są dostępne na stronie: www.narkomania.gov.pl oraz w siedzibie Biura (ul. Dereniowa 52/54, Warszawa).

Ofertę należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w zamkniętych kopertach, w siedzibie Biura w terminie do 30 października 2004. Oferta, która wpłynie po wyżej wymienionym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełniona, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią firmową oferenta. Oceny oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Biura.

Warunkiem przyjęcia oferty programowej do finansowania jest spełnienie poniższych kryteriów:
• uregulowana sytuacja formalno-prawna oferenta
• rzetelne i terminowe wykonywanie zadań zleconych przez Biuro w latach poprzednich (jeśli takie były realizowane)
• zasoby materialne i kadrowe oferenta zapewniające prawidłową realizację zadania
• sytuacja finansowa gwarantująca realizację zadania
• kompletność oferty
• adekwatność planowanych działań w odniesieniu do planowanych efektów programu
• zgodność oferowanego programu merytorycznego z wymaganiami KBdsPN
• adekwatność oferowanych kosztów realizacji zadania w odniesieniu do oferowanego zakresu rzeczowego zadania

Komisja dokona wyboru oferty w terminie do 30 listopada 2004.

Wymagania:
Adresatem programu może być ogół lub wybrane grupy społeczności akademickiej – studenci, pracownicy dydaktyczno-naukowi lub pracownicy administracji. W ramach programu mogą być realizowane następujące aktywności:
• zajęcia edukacyjne
• zajęcia psychoedukacyjne
• działania informacyjne
• poradnictwo
Celem głównym programu jest zahamowanie tempa wzrostu używania narkotyków przez studentów oraz ograniczenie ich rozpowszechnienia w środowisku akademickim. Cele powinny być osiągnięte poprzez:
• podniesienie poziomu wiedzy na temat środków psychoaktywnych wśród studentów i kadry akademickiej
• wzrost dostępności informacji o formach pomocy i miejscach, w których można taką pomoc uzyskać w sytuacjach problemowych związanych z używaniem środków psychoaktywnych
• zaktywizowanie i zaangażowanie władz uczelni i samorządów studenckich do przyjęcia jednoznacznego stanowiska i zasad postępowania wobec osób używających narkotyków i handlu substancjami nielegalnymi na terenie uczelni i domu studenta

Wszelkie materiały edukacyjne i informacyjne powinny mieć akceptację Działu Edukacji Publicznej KBdsPN. Warunkiem niezbędnym zlecenia programu jest uzyskanie pisemnej zgody władz uczelni na realizację programu oraz deklaracji o współpracy przy realizacji programu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze