Zaloguj
Reklama

Przeciwdziałanie społecznym nierównościom w zdrowiu

Brak pieniędzy
Fot. Shutterstock
Brak pieniędzy
(5)

Nierówności w zdrowiu dotyczą trwałych różnic w stanie zdrowia osób należących do różnych grup społeczno-ekonomicznych. Co to tak naprawdę oznacza?

Reklama

W prawie każdym państwie europejskim obserwujemy wydłużanie się średniej długości życia. Zjawisko to powoduje powstawanie coraz większych nierówności w zdrowiu spowodowanych przez czynniki społeczne. Przyczyną tych nierówności jest fakt, że średnia długość życia osób biedniejszych lub o niższym wykształceniu wydłuża się wolniej aniżeli średnia długość życia osób bogatszych lub lepiej wykształconych. 

Co może powodować nierówność w zdrowiu?

Nierówność w zdrowiu może powodować wiele negatywnych zjawisk. Człowiek, którego dotykają nierówności nie tylko żyje krócej, ale również jego stan zdrowia jest gorszy. Ponadto osoba ta jest narażona na większe ryzyko finansowe związane z leczeniem. Powoduje to, że człowiek nie jest w stanie m.in. odpowiednio pełnić wszystkich ważnych funkcji życiowych - ojca, żywiciela rodziny, pracownika. Wpływa to negatywnie na niego, jak i również na sytuację społeczno-ekonomiczną jego rodziny.

Wielu ekspertów uważa, że tego rodzaje nierówności w nowoczesnych, demokratycznych społeczeństwach nie powinny mieć miejsca. Obecnie wiele krajów, a także organizacji (takich jak Unia Europejska czy Światowa Organizacja Zdrowia) podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 

Nierówności społecznie wpływają również negatywnie na gospodarkę na skutek przedwczesnych zgonów ludzi w wieku produkcyjnym oraz wysokiej absencji chorobowej.

Jak przeciwdziałać nierównościom w zdrowiu?

W części krajów europejskich opracowano wieloletnie strategie mające na celu przeciwdziałanie nierównościom. Istnieje również dokument Światowej Organizacji Zdrowia, w którym można znaleźć strategie opisujące jak walczyć z nierównościami dla poszczególnych krajów.

W strategiach przyjmowane są cztery wzajemnie uzupełniające się cele: 

  1. Poprawa przewidywanej długości trwania życia mieszkańców kraju,
  2. Poprawa stanu zdrowia grup społecznych żyjących w ubóstwie,
  3. Zmniejszanie nierówności w zdrowiu pomiędzy grupami znajdującymi się na przeciwstawnych krańcach drabiny społecznej - o najniższym i najwyższym statusie społeczno-ekonomicznym,
  4. Zmniejszanie nierówności w zdrowiu w całym społeczeństwie.

Jakie działania były podejmowane w Polsce w sprawie przeciwdziałania nierównościom?

Pierwsze działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania społecznym nierównościom polegały na zorganizowaniu wieloletnich programów zdrowia publicznego dla 400 małych miejscowości (położonych w dużej odległości od obszarów metropolitarnych), których ludność nie przekracza 8 tysięcy mieszkańców, gdyż stwierdzone w tych miejscowościach ryzyka zdrowotne okazały się szczególnie wysokie. 

Podjęte działania stanowiły część siedmioletniego Programu POLKARD dotyczącego m.in. prewencji i leczenia chorób układu krążenia, który był finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w latach: 2002-2008. 

W trakcie polskiej prezydencji w UE problematyka społecznych nierówności w zdrowiu została uznana za jeden z priorytetów. Ponadto Polska od kilku lat bierze udział w pracach WHO dotyczących omawianemu zagadnieniu.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze