Zaloguj
Reklama

Obniżone specyficzne umiejętności czytania a ryzyko wystąpienia schizofrenii i psychoz wsród chłopców – badania izraelskie

Autorzy: lek. Sławomir Murawiec
Obniżone specyficzne umiejętności czytania a ryzyko wystąpienia schizofrenii i psychoz wsród chłopców – badania izraelskie
Fot. medforum
(0)

Prof. Mark Weiser z Tel Avivu zaprezentowal w trakcie tegorocznej konferencji Winter Workshop on Schizophrenia w Davos (7-13.02.2004) interesujace wyniki dotyczace kolejnego zjawiska, które ma szanse byc wpisane na liste czynników ryzyka wystapienia schizofrenii. Takim czynnikiem moga stac sie specyficzne zaburzenia umiejetnosci czytania (czytania ze zrozumieniem). W badaniach izraelskich uzyskano dane wskazujace, ze przynajmniej w populacji chlopców, istnieje zwiazek pomiedzy obnizonymi wynikami testu rozumienia czytania w 16-17 roku zycia, a ryzykiem pózniejszego zachorowania na schizofrenie.

Reklama
Prof. Mark Weiser z Tel Avivu zaprezentował w trakcie tegorocznej konferencji Winter Workshop on Schizophrenia w Davos (7-13.02.2004) interesujące wyniki dotyczące kolejnego zjawiska, które ma szanse być wpisane na listę czynników ryzyka wystąpienia schizofrenii. Takim czynnikiem mogą stać się specyficzne zaburzenia umiejętności czytania (czytania ze zrozumieniem). W badaniach izraelskich uzyskano dane wskazujące, że przynajmniej w populacji chłopców, istnieje związek pomiędzy obniżonymi wynikami testu rozumienia czytania w 16-17 roku życia, a ryzykiem późniejszego zachorowania na schizofrenię.

Badanie to jest następnym stopniem analiz możliwych dzięki porównywaniu kompleksowej oceny młodych mężczyzn dla celów wojskowych (Israeli Draft Board, przeprowadzanej w wieku lat 16-17) z Narodowym Rejestrem Hospitalizacji. Przy okazji oceny dla celów militarnych przeprowadzane są: badania inteligencji (Raven’s Progressive Matrices) oraz badanie umiejętności czytania ze zrozumieniem ( w oryginale: reading comprehension test) i umiejętności matematycznych. W dotychczas przeprowadzonych porównaniach stwierdzono, że niższy poziom ogólnej inteligencji wykazuje korelacje z zwiększeniem częstości występowania schizofrenii. Powstało w związku z tym jednak pytanie, o osoby o normalnym i wysokim rozwoju inteligencji, u których przecież także występują przypadki schizofrenii.
Kolejną przesłanką dla prezentowanych badań były koncepcje wiążące rozwój schizofrenii z zaburzeniami umiejętności językowych (intensywnie badane także w Polsce).
W badaniu zidentyfikowano przeszło 240 tysięcy młodych Izraelczyków (chłopców) o normalnym poziomie rozwoju inteligencji. Spośród nich 3200 (1,3%) osiągnęło wyniki w zakresie dolnej jednej trzeciej w teście rozumienia czytania. Osoby te zostały następnie poddane dalszemu badaniu w celu stwierdzenia czy były one hospitalizowane psychiatrycznie. Okres obserwacji wynosił od 2 do12 lat.
Stwierdzono, że wśród osób z obniżonymi umiejętnościami czytania ze zrozumieniem zostało hospitalizowanych 0,4% osób (spośród 3200), w porównaniu ze współczynnikiem 0,2% w pozostałej części grupy (spośród 237 tysięcy). Po uwzględnieniu takich czynników jak poznawcze i społeczne funkcjonowanie oraz obecność zaburzeń nie-psychotycznych, stwierdzono istotnie wyższe ryzyko wystąpienia schizofrenii w grupie młodzieży, u której test czytania nie wypadł pozytywnie (RR=1,8, 95%). Jeśli chodzi o umiejętności matematyczne tej zależności nie zaobserwowano ( RR=0,431, 95%) [2].
Nieco inne, jeśli chodzi o szczegółowe dane, ale niosące za sobą generalnie podobne wnioski było wystąpienie Prof. Weisera w trakcie spotkania Europejskiej Sieci Badaczy Pierwszego Epizodu Schizofrenii 07.02.2004 [1]. Potwierdzało ono zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych problemów u osób z obniżoną umiejętnością czytania. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w tej prezentacji ryzyko wystąpienia psychozy rosło dwukrotnie (OR= 2,244, 95%), natomiast ryzyko hospitalizacji z powodu schizofrenii rosło, ale nieistotnie (OR= 2,064, 95%) w przypadku osób z obniżonymi umiejętnościami czytania. Natomiast osoby z obniżeniem umiejętności matematycznych nie miały zwiększonego ryzyka późniejszej hospitalizacji z powodu psychozy lub schizofrenii (odpowiednio OR=0,5 i 0,87).

Stwierdzono, że wśród chłopców u których okresie adolescencji występuje obniżona zdolność czytania przy normalnym lub powyżej przeciętnego poziomie rozwoju inteligencji, występuje zwiększone ryzyko późniejszej hospitalizacji z powodu psychozy [1] oraz schizofrenii [2]. W tej grupie chłopców stwierdzano także, więcej zaburzeń zachowania i większą częstość występowania jakichkolwiek objawów psychopatologicznych. Autorzy uważają, że specyficzna dysfunkcja językowa może być manifestacją dysfunkcji występujących w psychozach, które poprzedzają samo wystąpienie psychozy. Natomiast otwarta pozostaje kwestia, co do podłoża obserwowanej zależności, czy stanowi je budowa mózgu czy też czynniki genetyczne. W wyjaśnianiu tego zjawiska odwołują się, między innymi, do stworzonego przez N. Andreasen pojęcia „kognitywnej dysmetrii” dotyczącej zaburzeń połączeń pomiędzy poszczególnymi obszarami mózgu [1]. Według tej koncepcji u podłoża zaburzeń schizofrenicznych leżą nieprawidłowości wzajemnych połączeń na szlaku pomiędzy korą – móżdżkiem- wzgórzem i korą (CCTC Circuit) Kognitywna dysmetria może być ważna także dla tak złożonych czynności jak językowe ujawniane w procesie czytania. Badania wydaje się także wskazywać że umiejętności czytania są bardziej podstawowe niż arytmetyczne. Uważają oni także, że obniżone umiejętności czytania są czynnikiem ryzyka a nie prekursorem występowania psychozy.

Do uzyskanych wyników należy podejść z ostrożnością. Zwłaszcza nie wynika z nich, że u każdej osoby, która ma specyficzne zaburzenia w umiejętnościach czytania wystąpi schizofrenia. W istocie spośród 3200 osób z obniżonymi wynikami testu czytania ze zrozumieniem, hospitalizacja z powodu schizofrenii miała miejsce zaledwie u 13 osób, co stanowi wyżej przytoczone 0,4%.
 
lek. Sławomir Murawiec
Centrum Zdrowia Psychicznego
Ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
www.centrum-psych.com.pl
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1. European First Episode Schizophrenia Network. Abstracts. Davos, Szwajcaria 07.02.2004.
    2. Weiser M., Reichenberg A., Rabinowitz J., Gadot N., Nahon D., Lubin G., Knobler H.Y., Davidson M.: In male adolescents with normal cognitive functioning, impaired reading comprehension is associated with increased risk for later schizophrenia. Schizophrenia Research, 2004;67, S 1: Abstracts of the 12th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia, Davos 7-13.02.2004, s 92-93.

Reklama
(0)
Komentarze