Zaloguj
Reklama

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

Autorzy: Zarząd PTP
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO
Fot. Shutterstock
(5)

Zamówienie współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w ramach projektu pn. „Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO” – Działanie II

Reklama
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (adres do korespondencji Biuro Projektu EQUAL Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków) zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie badań społecznych na temat:
 

„Opinie pracodawców o zatrudnianiu osób chorych psychicznie”

 


1. Zakres usługi obejmuje:
a. Konsultację metodologiczną projektu kwestionariusza ankiety opracowanego przez Zamawiającego,
b. Dobór do badań próby kwotowej, reprezentatywnej dla przedsiębiorstw sektora MSP, o liczebności nie mniejszej niż 500 osób, typ respondenta – właściciele / współwłaściciele, prezesi, dyrektorzy lub inni menadżerowie decydujący o zatrudnianiu pracowników w firmie,
c. Druk ankiet i materiałów pomocniczych,
d. Przeprowadzenie badań ankietowych o ogólnopolskim zasięgu w terenie, według zakresu pytań zawartych w opracowanym przez Zamawiającego projekcie Kwestionariusza (zawierającego 25 pytań), metodą bezpośredniego wywiadu ankieterskiego (Face to Face),
e. Kontrolę pracy ankieterów,
f. Wykonanie opracowania końcowego obejmującego kodowanie i wprowadzanie danych,
g. Przekazanie wyników badania w postaci rozkładów brzegowych, tabel zróżnicowań społeczno-demograficznych oraz zbioru danych w formacie SPSS.

2. Warunki przetargu oraz szczegółowy sposób wykonania opracowania końcowego, jego zawartości oraz liczba egzemplarzy tych opracowań została sprecyzowana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą wraz z projektem
Kwestionariusza można odebrać w Biurze Projektu EQUAL, Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, w Krakowie ul. Bałuckiego 6 (wtorek – piątek w godz. 1000 - 1200). Dokumenty te mogą być również przekazane uczestnikom postępowania pocztą elektroniczną w formacie PDF po wcześniejszym wysłaniu zamówienia na adres [email protected] zawierającego:
- pełnej nazwy wykonawcy,
- dokładnego adresu siedziby wraz z adresem poczty elektronicznej,
- deklaracji, że otrzymana SIWZ będzie wykorzystana jedynie dla potrzeb sporządzenia oferty;
- imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach przetargu.
W przypadku przekazywania ww. dokumentów drogą elektroniczną Wykonawca niezwłocznie potwierdza, pocztą zwrotną lub faxem (0-12 269 72 00 wew. 17), fakt ich otrzymania. Specyfikacja jest bezpłatna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także umieszczona na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego http://www.psychiatria.org.pl/

UWAGA
Wykonawcy, którzy pobiorą dokumentacje przetargową ze strony Zamawiającego lub otrzymają ją pocztą elektroniczną nie otrzymają ewentualnych wyjaśnień lub modyfikacji treści w/w dokumentacji w formie pisemnej.

3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 74132000-3 usługi badania opinii publicznej.
4. Zamawiający nie wymaga wadium.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
9. Wymagany termin realizacji usługi 45 dni roboczych od momentu podpisania umowy w sprawie wykonania usługi.
10. Osobą upoważnioną do udzielania telefonicznych informacji na temat przetargu jest Iwona Kurgan-Słyś; telefon: (0–12) 421-17-30 (Kraków, ul. Miodowa 9), wtorek – piątek w godz. od 10.00 do 12.00 ).
11. Termin składania ofert w Biurze Projektu EQUAL, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Krakowie ul. Bałuckiego 6 upływa w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz. 1300. Liczy się data wpływu oferty do Biura Projektu EQUAL Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Krakowie ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków.
12. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w Biurze Projektu EQUAL, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Krakowie ul. Bałuckiego 6, o godz. 1600.
13. Kryteria oceny ofert:
- Cena – 80%
- Liczba respondentów – 20%
10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie Art. 24. ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
11. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2006 roku.

Do pobrania:
Ze względów technicznych, SIWZ został podzielony na następujące pliki do pobrania poniżej.

· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - aby pobrać kliknij prawym przyciskiem myszki na odnośnik i wybierz "Zapisz element docelowy jako" (SIWZ)

· Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Kwestionariusza - aby pobrać kliknij prawym przyciskiem myszki na odnośnik i wybierz "Zapisz element docelowy jako" (KWESTIONARIUSZ)

Niniejsze ogłoszenie w wersji do pobrania:
OGŁOSZENIE

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Serwis PTP

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze