Zaloguj
Reklama

Doradztwo zawodowe a samoocena osób bezrobotnych

Autorzy: dr Kamilla Matusiewicz
Doradztwo zawodowe a samoocena osób bezrobotnych
Fot. ojoimages
(5)

Wysokie wskaźniki bezrobocia, jakie odnotowuje się od kilku lat w Polsce niosą ze sobą różnorodne skutki społeczne. Badania jednoznacznie wskazują, iż utrata pracy powoduje liczne problemy natury emocjonalnej: obniżenie nastroju, pesymizm, poczucie bezradności. Liczne są doniesienia o odczuwanych przez bezrobotnych: lęku, obawie o przyszłość, poczuciu wstydu. Zwraca się również uwagę na zmiany w obrazie własnej osoby, tożsamości osób bezrobotnych. Utrata pracy wpływa na obniżenie samooceny, stanowi zagrożenie dla poczucia własnej wartości.

Reklama

Obniżona samoocena zmniejsza oczekiwania jednostki dotyczące możliwości powtórnego zatrudnienia. Pogarsza to w konsekwencji adaptację bezrobotnych, pozbawia wiary we własne możliwości, a co za tym idzie zmniejsza szanse znalezienia pracy. Następuje wówczas potwierdzenie negatywnych założeń i sądów dotyczących własnej osoby. Możemy więc mówić o zjawisku samospełniającej się przepowiedni. Celem oddziaływań podejmowanych w stosunku do osób bezrobotnych, powinna zatem być poprawa ich samooceny, która w połączeniu z wyposażeniem ich w dodatkowe kompetencje zawodowe (kursy zawodowe, szkolenia tematyczne) umożliwi im podniesienie efektywności w zakresie poruszania się po rynku pracy.

Takie właśnie cele realizowane są w ramach Projektu Phare 2001-Promocja Zatrudnienia/Rozwój Zasobów Ludzkich. Przeznaczony jest on dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób zagrożonych bezrobociem. Oferowana pomoc składa się z czterech etapów:

Etap I Rozmowa indywidualna
Celem indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym jest wstępna ocena funkcjonowania psychospołecznego, preferencji zawodowych oraz poziomu motywacji do uczestniczenia w Projekcie Phare 2001.

Etap II Warsztaty oceny grupowej
Celem tego etapu jest umożliwienie uczestnikom programu poznania własnego stylu funkcjonowania w grupie. Podczas zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego, osoby bezrobotne analizują obszary życia, z którymi wiążą się ich dotychczasowe sukcesy lub ewentualne porażki. Zastanawiają się, jak w przyszłości wykorzystywać swoje mocne strony oraz w jaki sposób zapobiegać niepowodzeniom. Konstruują psychologiczny autoportret, w oparciu o który starają się zaplanować swój dalszy rozwój. Dodatkowo liczne ćwiczenia grupowe umożliwiają: zwiększenie poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji międzyludzkich oraz obniżenie poziomu lęku społecznego.

Etap III Kurs tematyczny
W oparciu o wyniki dwóch pierwszych etapów, uczestnicy programu kierowani są na odpowiadający ich predyspozycjom oraz preferencjom kurs tematyczny. Szeroka oferta szkoleń zawiera liczne kursy zawodowe, umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji oraz kursy tematyczne, m.in. komputerowe.

Etap IV Doradztwo indywidualne
Kolejny etap związany jest z motywowaniem osób bezrobotnych do poszukiwań pracy, w oparciu o zdobyte przez nich kompetencje zawodowe, interpersonalne oraz intrapsychiczne. Wsparcie doradcy zawodowego umożliwia ugruntowanie pozytywnych przekonań na temat własnej osoby, przełożenie ich na poziom działań poprzez stosowanie konstruktywnych sposobów autoprezentacji oraz radzenia sobie ze stresem.
Udział w Programie Promocja Zatrudnienia/Rozwój Zasobów Ludzkich przyczynia się do podniesienia samooceny. Osoby uczestniczące w programie stają się bardziej świadome swoich mocnych stron. Stabilność samooceny czyni je w większym stopniu niezależnymi od opinii innych osób, ułatwia radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Umożliwia planowanie rozwoju, w oparciu o pełną świadomość swych predyspozycji. Poczucie własnej wartości ułatwia również budowanie prawidłowych, satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, co wiąże się z umiejętnością przejawiania postawy asertywnej oraz konstruktywnego wyrażania własnych uczuć.
Udział w Programie Phare 2001 może ułatwiać przezwyciężenie kryzysu, jakim jest sytuacja utraty pracy. Pomoc, jaką osoby bezrobotne otrzymują w ramach projektu może przyczyniać się do przewartościowania tej trudnej sytuacji, postrzegania jej nie tylko jako kryzysu, ale również jako szansy rozwoju. Sytuacja ta wymusza bowiem podjęcie wysiłku zmierzającego do poszerzenia wiedzy oraz repertuaru umiejętności. Sprzyja odkrywaniu oraz wykorzystywaniu wewnętrznych zasobów, jakimi dysponuje jednostka.

Uczestnicy programu kwalifikowani są na podstawie formularzy zgłoszeń, dostępnych m.in. w Biurach Projektu Phare 2001 oraz Powiatowych Urzędach Pracy. Program realizowany jest od 2001 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
www.phare2001.slask.pl

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze