Zaloguj
Reklama

Paranoja czyli przewlekła psychoza

Ból głowy spowodowany hałasem
Fot. medforum
Ból głowy spowodowany hałasem
(4)

Paranoja inaczej nazywana przewlekłą psychozą to choroba w której stopniowo pojawiają się i rozwijają zaburzenia myślenia w postaci fałszywych przekonań, czyli urojenia.

Reklama

Osobowość chorych nie przejawia cech dezintegracji a reakcje emocjonalne dostosowane są do treści urojeń. Zwykle paranoja nie zakłóca funkcjonowania życia społecznego, lecz w wyniku podporządkowania swojego zachowania do treści urojeń powstają trudnośći w kontaktach społecznych.

Rozpowszechnienie paranoi i zaburzeń paranoicznych

Paranoja i reakcje paranoiczne zwykle rozpoczynają się między 35 a 45 rokiem życia. Częściej występują u kobiet, osób żyjących w dużych aglomeracjach miejskich oraz o niskim statusie społecznym. W Polsce wśród pacjentów leczonych psychiatrycznie 2,7 % to chorzy ze zdiagnozowaną psychozą przewlekłą.

Etiologia paranoi

Wśród czynników mających wpływ na powstanie paranoi wymienia się czynniki psychospołeczne, głównie zaburzenia więzi rodzinnych, dorastanie w atmosferze podejrzliwości, nieufności i strachu oraz poczucie braku bezpieczeństwa i przekonanie o grożącym ze strony otoczenia niebezpieczeństwie.


fot. pantherstock

Oprócz wymienionych czynników zagrożeniem jest także przebywanie w odizolowanych grupach społecznych lub mniejszościach, które często żyją w atmosferze wykluczenia i izolacji zarówno społecznej jak i kulturowej.

Rodzaje paranoi

Ze względu na treść urojeń paranoje podzielić można na:

  • paranoje zazdrości, które zwykle dotyczą  przekonania o zdradzie przez partnera lub partnerkę - osoba chora w takim przypadku stara się podporządkować swoje  życie tak aby móc ciągle sprawdzać i szpiegować w celu wykrycia zdrady,
  • paranoje pieniaczą, gdzie chory stara udowodnić wyrządzone my krzywdy, często domaga się swoich praw przed różnymi urzędami,
  • paranoje prześladowczą, charakteryzującą się  przekonaniem chorego o stałym spiskowaniu przeciwko niemu oraz obserwowaniu  i chęci sprawienia przykrości lub cierpienia,
  • paranoje erotyczne, kiedy chory przekonany jest o uczuciu jakim darzy go inna osoba, zwykle stara się podporządkować swoje życie tak aby jak najczęściej się z nią spotykać,
  • paranoje wynalazczą, w której pacjent przekonany jest o wspaniałości jego pomysłów i twórczości
  • paranoje hipochondryczną, to przekonanie o posiadaniu ciężkiej choroby.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • A.Bilikiewicz, Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze