Zaloguj
Reklama

Najnowszy raport NIK nt. Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego z lat 2011-2015 zakończony fiaskiem!

Najwyższa Izba Kontroli
Fot. Najwyższa Izba Lekarska
Najwyższa Izba Kontroli
(5)

Cele, które zostały wyznaczone na Nardowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w przedziale lat 2011-2015 nie zostały zrealizowane ani przez administracje rządową, ani samorządową. Nie zostały zatem ograniczone zagrożenia związane z zaburzeniami psychicznymi pacjentów i ich bliskich. Dostępność placówek medycznych świadczących opiekę psychiatryczną również się nie poprawiła. Według oceny NIK (Najwyższa Izba Kontrolii) główną z przyczyn było niezaplanowanie środków finansowych przez realizatorów poszczególnych zadań, nieskuteczna była także koordynacja Programu. Podobno Program miał niektóre z celów i zadań zbyt ogólnikowe.

Reklama

Ten Program miał zapoczątkować rozwój optymalnych rozwiązań organizacyjnych w leczeniu psychiatrycznym. O zagrożeniu realizacji Programu Najwyższa Izba Kontroli alarmowała już w 2012 r. po kontroli „Przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym”.

Jak donosi NIK: W Programie założono odejście od dominującego dotychczas modelu azylowego (izolacyjnego) postępowania z chorymi psychicznie na rzecz środowiskowego modelu psychiatrii, który jest bardziej przyjazny dla pacjentów i ich rodzin, łatwiej dostępny, skuteczniejszy oraz tańszy. Podstawę funkcjonowania środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej miały stanowić Centra Zdrowia Psychicznego jako jeden z najistotniejszych elementów Programu.

Fiasko Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego sprawiło, że nie mógł utworzyć się system prewencji i leczenia zaburzeń psychicznych, który byłby spójny a zarazem zróżnicowany. Bardzo ważnym elementem programu były działania związane z działaniami mającymi ograniczyć problem samobójstw w Polsce. Paradoksalnie w latach 2011-2015 nastąpił wzrost liczby zamachów samobójczych, które zakończyły się zgodem.

NIK zwraca także uwagę na barierę jaka powstała w tworzeniu Centrów Zdrowia Psychicznego - powodem może być niedobór pracowników w opiece psychiatrycznej. NIK wykazuje, że w większości zadania ujete w Programie nie były realizowane. Samorządy województw nie wdrożyły np. planu stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych szpitali psychiatrycznych. Co więcej, NFZ nie przygotowywał projektu finansowania świadczeń dla pilotażowego programu wdrożenia modelu opieki psychiatrycznej.

Na stronie NIK doczytamy jeszcze, że: Minister Zdrowia nie przygotował do końca 2015 r., nowej edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020, pomimo że Zespół do spraw opracowania projektu Programu powołano 15 października 2015 r.

Dopiero w kwietniu 2016 r. Minister Zdrowia powołał Zespół ds. wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przy czym jeszcze w sierpniu 2016 r. nie posiadał informacji o przewidywanej liczbie ośrodków i populacji objętej pilotażem, rozmieszczeniu Centrów Zdrowia Psychicznego i skorelowaniu ich liczby z mapami potrzeb zdrowotnych oraz możliwością  finansowania ze środków UE.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze