Zaloguj
Reklama

Informacja nt. zadań NPOZP realizowanych przez urzędy centralne w latach 2011- 2012

Ministerstwo Zdrowia
Fot. medforum
Ministerstwo Zdrowia
(5)

Na podstawie opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia "Informacji o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2011 roku" oraz "Informacji …  w 2012 roku"

Reklama

Ministerstwo Zdrowia nie zrealizowało żadnego z 11 zadań w ramach tego celu

- oznacza to że przez 2 lata nie podjęto żadnych działań sprzyjających zreformowaniu opieki psychiatrycznej zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez ustawę o ochronie zdrowia psychicznego i NPOZP

 

Nie zrealizowano żadnego z 10 zadań celu szczegółowego: 2.1. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej tj:

- opracowanie i realizacja programu zdrowotnego w celu stymulowania restrukturyzacji bazy stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego, …. (2.1.1.; 2.1.2)

- przygotowanie i realizacja pilotażowego programu wdrożenia środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej … (2.1.3.; 2.1.4.)

- monitorowanie procesu zwiększenia dostępności i zmniejszenie nierówności w dostępie do zróżnicowanych form opieki zdrowotnej –  zgodnie z zalecanym poziomem wskaźników zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (2.1.5.)

- opracowanie standardów postępowania oraz procedur medycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, z uwzględnieniem potrzeb środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej (2.1.6.)

- ustalenie listy zawodów niezbędnych do realizacji środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz opracowanie programu ich szkolenia na poziomie przeddyplomowym i podyplomowym (2.1.7.)

- wdrożenie szkolenia kadr o zróżnicowanych kompetencjach, niezbędnych do realizacji środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej –  na poziomie przeddyplomowym i podyplomowym z uwzględnieniem wskaźników zawartych w załączniku nr 2 do rozp. (2.1.8.)

- określenie zadań podstawowej opieki zdrowotnej w realizacji środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej (2.1.9.)

- wprowadzenie do szkolenia przeddyplomowego lekarzy oraz do szkolenia specjalizacyjnego lekarzy rodzinnych zadań podstawowej opieki zdrowotnej w realizacji środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej (2.1.1.)

 

Nie zrealizowano także 1 zadania z celu szczegółowego 2.4: stworzenia struktury koordynującej realizację Programu na szczeblu centralnym (2.4.1.)

Niewywiązanie się przez Ministerstwo z tego zadania, którego termin realizacji minął w czerwcu 2011 r., w dużym stopniu rzutuje na żałosny obraz całości.

 

Cel główny 3: rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego

 

Ministerstwo Zdrowia nie wykonało żadnego spośród 5 zadań ujętych w tym celu:

 

1. wspieranie i prowadzenie badań naukowych dotyczących rozpowszechnienia i uwarunkowań zaburzeń psychicznych w wybranych populacjach (3.1.1.)

2. opracowanie programu okresowych, reprezentatywnych badań stanu zdrowia psychicznego populacji ogólnej (3.1.2.)

3. realizacja programu okresowych badań stanu zdrowia psychicznego populacji ogólne (3.1.3.)

4. opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu elektronicznego zbierania danych z placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej (3.3.1.)

5. wdrożenie programu badawczego oceniającego skuteczność realizacji Programu (3.4.1.)

 

Reklama
(5)
Komentarze